سیر خرد کناگراهل آشپزی کردن و کار آشپز خانه باشید شاید با من هم عقیده باشید. تا چندیپیش پوست کندن از سیر و پیاز و خرد کردن آنها از زجر آور ترین کار هایآشپزخانه بود. اما حالا کافیست گشت و گذاری در مغازه های فروش وسایلفانتری آشپز خانه داشته باشید . آنقدر گجت های عجیب و غریب و رنگارنگ برایخرد کردن سیر میبینید که نمی دانید کدامیک را انتخاب کنید. گجت امروز همیکی از همین وسایل مفید و ضروری آشپز خانه است که به کمک آن می توانید بهراحتی سیر را برای غذا خرد کنید بدون آنکه پوست دست شما نسبت به اسانس ویا بوی سیر آزرده شود.

طرز استفاده:استفادهاز آن نیاز به هوش سر شاری ندارد. ابتدا یک جفت دستکش یک بار مصرف آشپزخانه را می پوشید و پوست سیر را با کمک کارد آشپزخانه جدا می کنید. سپسدرب شیشه ای این سیر خرد کن را باز کرده و سیر ها را لابه لای تیغه هایاستیل آن جای میدهید. کافیست درب آن را ببندید و آن را بر روی سطحی صافچند قدمی به حرکت در آورید. چرخش چرخها منجر به چرخش تیغه شده و سیر را بهقطعات ریز جهت استفاده در غذا آماده میکند. برای آقایون کار با این گجت میتواند خیلی لذت بخش باشد. چون می توانند یادی از کودکی خود و ماشین سواریهای کودکانه خود بکنند!


_________________