پژوهشگران در تلاش برای ابداع نوعی حسگر تصویری فوقالعاده ظریف با الهام از چشم حشرات هستند.

حشراتدر واقع منبعی از الهامات برای کارهای توسعه فنآوری محسوب میشوند، برایمثال در تحقیقات اخیر دانشمندان بر روی تولید سیستمهای تصویربرداریفوقالعاده ظریف با الهام از چشم حشرات در حال کار کردن هستند.

این تحقیقات از سوی دانشمندان موسسه اپتیک کاربردی و مهندسی دقیق فرانهوفر صورت گرفته است.

اندروزبروکنر، پژوهشگر اصلی این تحقیقات در مطالعات خود تحت عنوان «تعیین موقعیتبسیار دقیق با چشمهای مصنوعی ترکیبی» ویژگیهای تصویربرداری این سیستمهارا با توجه به کاربردهای حسگر ارتقاء داده است.

حشرات نه دو چشمبلکه هزاران چشم دارند. هر بعد از چشم حشرات از یک نقطه عکس، تصویر برمیدارد و به این ترتیب ابعاد بی شماری که هر کدام سلولهای بصری وعدسیهای خود را دارند، روی سطح یک نیمکره چشم گسترش پیدا میکنند، درنتیجه چشم حشره میتواند یک زاویه وسیع مشاهده را پوشش دهد، اما از سویدیگر قدرت وضوح تصاویر تولید شده خیلی بالا نیست.

با توجه به این که حشرات میتوانند در مانورهای بسیار دقیق پرواز کنند، این توانایی تصویربرداری بسیار شگفت انگیز است.

بروکنردر تشریح هدف خود از این تحقیقات اظهار داشت: هدف ساخت چشمهای ترکیبیمیکرونوری است که حاوی شمار زیادی شبکههای تصویربرداری موازی هستند وهمچنین بی نهایت فشرده - نازکتر از ٥/٠ میلیمتر - میباشند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]