یک شرکت آمریکایی در حال ساخت یک اسلحه مایکروویووی است که میتواند باعث شود مردم صداهایی را بشنود که هیچ کس دیگر نمیشنود.

بهگزارش پایگاه اینترنتی روسیه امروز، تصور میشود این طرح که وزارت دفاعآمریکا از آن حمایت مالی میکند، کاربردهای نظامی داشته باشد و از آن برایکنترل ازدحام جمعیت استفاده شود.

این وسیله بر اساس تاثیر شنوایی میکروویو یا تاثیر فری ساخته شده است.

زمانیکهیک سیگنال تغییر یافته برد کوتاه به طرف شخصی فرستاده میشود، این سیگنالدر گوش داخلی امواج شوک ایجاد میکند و باعث میشود که شخص صداهایی رابشنود که هیچ کس دیگر قادر به شنیدن آن نیست.

این سیگنال ابتدا در جریان جنگ جهانی دوم توسط خدمه رادار کشف شد.

شرکت سیرا نوادا در حال فعالیت بر روی سامانهای به نام ‪ MEDUSA‬یا بازدارنده ازدیاد جمعیت با استفاده از امواج صوتی بیصدا است.

این شرکت از تاثیرمایکروویو روی شنوایی استفاده کرده و آنرا به یک سلاح واقعی تبدیل میکند.

ایدهاین است که اهداف در معرض صداهای بلند منتج از مایکروویو قرار گیرند کهمردم را ناراحت میکند و یا حتی از توان میاندازد. از آنجا که این پرتوبه دقت به طرف هدف مورد نظر معطوف میشود، افرادی که در مسیر شلیک قرارندارند، هیچ آسیبی نمیبینند.

این شرکت ادعا میکند که نمونه اولیه این اسلحه را ظرف یک سال ارائه خواهد داد.

کارشناسانمیگویند این ایده قابل قبول است اما باید قبل از استفاده از این دستگاهخطرات احتمالی آن را برای سلامت انسانها مورد مطالعه قرار داد.

به نوشته مجله نیو ساینتیست یک منبع ساطعکننده امواج قوی مایکروویو می تواند به گوشها و یا مغز آسیب جدی برساند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]