يك پژوهش جديد به سرپرستي دانشمندان هلندي باتاييد بر تئوري انيشتين درباره سياه چالهها نشان داد كه بزرگترينسياهچالههاي كائنات نيز ممكن است با همان روش مشابه كوچكترين سياهچالهها تغذيه شوند.

در اين پژوهش كه به سرپرستي سرا ماركوف از موسسه اخترشناسي دانشگاهآمستردام انجام شده از اطلاعات به دست آمده از رصدخانه پرتو ايكس چاندراسازمان فضايي آمريكا (ناسا) و نيز تلسكوپهاي زميني استفاده شده است.

نتيجه مطالعات حاصل از برنامه رصد گستردهاي از كهكشان مارپيچي M81 است كه حدود 12 ميليون سال نوري از زمين فاصله دارد.

در مركز M81 سياه چالهاي وجود دارد كه حدود 70 ميليون بار عظيمتر ازخورشيد است و همزمان با كشيدن گازها به نقطه مركزي داخل كهكشان با سرعتشديد توليد انرژي و اشعه ميكند.

به گفته ماركوف، اين مشاهده تاييدي از تئوري انيشتين است؛ مبني بر اين كهسياه چالهها اجرام سادهاي هستند كه فقط بزرگي و چرخش آنها تعيين كنندهتاثيرشان روي زمان فضايي است.

ماركوف ادامه ميدهد: اين امر تاييد ميكند كه الگوهاي تغذيه شدن برايسياه چالههايي با اندازههاي مختلف ميتوانند بسيار مشابه باشند.

ما پيش از اين نيز اين امر را تصور مي كرديم، اما تاكنون نتوانسته بوديم تصوراتمان را قطعي كنيم.

نتايج تحقيقات كه در دانشگاه بريستول انجام شده در مجله اخترفيزيك منتشر ميشود.

منبع خبر : ايسنا