يک مهندس ژاپني کشتي جديدي طراحي کرده است که فقط با نيروي امواج دريا حرکت مي کند.
بهگزارش شبکه يورونيوز، طراح اين کشتي موفق شد مسافت هفت هزار کيلومتر را ازهاوايي تا ژاپن با همين کشتي در مدت صد و هشت روز طي کند.
کنيشي هوري نخستين کشتي نه متري خود را که سه تن نيز وزن دارد با الومينيوم بازيافت شده طراحي کرده است.
هوريمي گويد معمولا امواج دريا موجب کند شدن سرعت کشتيها مي شود اما بااستفاده از قدرت امواج نسل جديدي از کشتيها ممکن است ايجاد شود. موفقيتاين سفر نشان مي دهد انرژي امواج را مي توان به دستگاههاي ديگر منتقل کرد.
وي در استخري در ژاپن که امواج دريا را باز افريني مي کند کشتي خود راازمايش کرده بود. انرژي امواج به کمک دو بال کوچک که زير کشتي نصب هستندمنتقل مي شود.
ميانگين سرعت اين کشتي يک گره و نيم بود و مدت سفر آن يک ماه بيش از حد انتظار طول کشيد.