[JUSTIFY]سئوالی هست کهذهن همه افراد بشر را به خود معطوف کرده است. هر فرد جوابی متناسب باآموخته هایش و فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کند به آن می دهد. سئوالاین است: اگر چه در برخی جوامع زنان از مشاغلی که مردان هم به آن میپردازند برخوردارند اما چرا ذهنیت افراد بشر نسبت به برابری زنان و مردانهنوز متقاعد نشده است؟ عده ای علت ها را در زنان جستجومی کنند و برخی درمردان. جمعی می گویند که علت این سهل انگاری در خود زنان است زیرا بهتوانایی هایشان باور ندارند. عده ای هم مردان را مقصر می دانند و این رانتیجه ظلمی می دانند که مردان در طول تاریخ بر زنان روا داشته اند.

یکیاز مشکلات بزرگی که در همه جوامع وجود دارد مورد تن فروشی ست. در برخیجوامع اعدام را به عنوان راه حل برای این معضل تعیین کرده اند. این راهمانند آن است که دندان خراب را به جای ترمیم از ریشه در آورند. همگانشاهدیم که این راه نتیجه ای نداده و روز به روز بیش از پیش بر تعداد زنانتن فروش در جوامع افزوده می شود. با پیدا کردن راه حل مناسب برای این معضلاجحاف مردان در حق زنان برطرف خواهد شد. باید کمک به زنانی که تن فروشی میکنند از سوی زنان صورت گیرد. این کمک صرفا اقتصادی نیست بلکه باید به صورتفرهنگی نیز باشد. تغییر دیدگاه زنان از مهمترین کارهایی ست که باید توسطخودشان صورت گیرد. آنان باید بدانند می توان همگام با مردان در جامعهپیشرفت کرد و حتی از خیلی از مردان جلوتر بود.

فمینیسم دیدگاهیست که در چند دهه اخیر سروصدای زیادی کرده و مدافعان و مخالفان زیادی نیزدارد. به دور از اطلاق کردن این لفظ به دیدگاه هایم صرفا آنچه که تجربه بهمن آموخته مطرح می کنم. چند شغله بودن موردی است که زنان با توجه به آن میتوانند به موفقیت در رقابت با مردان دست یابند. این که می گویم زنان بهتراست چند شغله باشند به این معنی ست که در چند زمینه مختلف فعالیت کنند وافکار و آموخته هایشان را روی کاغذ بیاورند چرا که با نگارش افکار وآموخته ها می توان پیشرفت واقعی کرد. ممکن است این سئوال برای خوانندگاناین مقاله پیش آید که با وجود کارهای خانه و مشغله هایی نظیر بچه داریچطور زنان می توانند به این هدف برسند؟ در پاسخ به این سئوال این نکته رامطرح می کنم که هیچ یک از مشغله های زنان در خانه مانع از چند شغله بودنآنها و این که بتوانند به فعالیت های ذهنی مختلف بپردازند نیست. آنها بابرنامه ریزی مناسب و زمان بندی اصولی می توانند به همه این امور برسند.

متاسفانهدر کشورهایی که مردسالاری در آنها حاکم است از جمله در کشور ما ایران کهمردها به پیشرفت زنها بیشتر از خودشان عادت ندارند دیدن زنهایی که چندشغله هستند خوشایند نیست و بسیار پیش آمده که سعی در جلوگیری از پیشرفتآنها داشته اند. وقتی تعداد زنانی که فعالیت های مختلف دارند کم است مردهاطبق عادتی که سالیان متمادی کرده اند با ذهنیت مردسالاری سعی در کنترلاوضاع به نفع خود (و ندانسته به ضرر جامعه!) خواهند داشت اما اگر تعدادچنین زنهایی که ضروری بودن پیشرفت خود و جامعه را حس می کنند افزایش یابدذهنیت مردان نیز به تدریج تغییر خواهد کرد. این زنان حتی می توانند برایمردان تک شغله نیز الگو باشند. این سئوال پیش می آید که چه فعالیت هایذهنی برای زنان مناسب است و آنها در چه زمینه هایی موفق ترند؟ تجربه نشانداده که زنان نه صرفا در زمینه های ادبی نظیر شعر و داستان بلکه در رشتههای علمی مثل علوم پایه فنی مهندسی و علوم پزشکی نیز می توانند موفقباشند. اگر چه جایگاه فلسفه در این میان مهم است و مطالعات فلسفی برایعمیق تر شدن ذهنیات آنها ضروری ست.

نباید از نظر دور داشت کهیادگیری زبان های مختلف برای ارتباط پیدا کردن با متفکرین سراسر جهان امریحیاتی ست. اگر زنان می خواهند تفکرات خود را به زبان های مختلف به مردمسراسر دنیا ارائه کنند و نیز از نوشته های آنها بهره برند تا سریع تر وگسترده تر پیشرفت کنند لازم است زبان های مختلف را یاد بگیرند. زنی که بهچند زبان زنده دنیا بتواند اندیشه اش را مطرح کند سربازی ست که در میدانکارزار رقابت واقعی با مردان گوی سبقت را از آنان خواهد ربود.

اگرزنان مطالعه مستمر را در راس کار خود قرار دهند چیزی نخواهد گذشت کهخواهند دید مراجعه کنندگان به آنها برای یادگیری مطالب مفید نه تنها زنانبلکه مردان بسیاری نیز خواهند بود. به این ترتیب زنان می توانند با رشدفکری و کسب اعتبار بیشتر در جامعه جایگاه شایسته خود را بیابند.[/JUSTIFY]