اين امر موجب شده تا اكنون در فروشگاههاي سطح شهر هر عدد تخم مرغ معمولي با قيمت بيش از 120 تومان به مصرفكنندگان عرضه شود.

همچنينبا توجه به نبود نرخگذاري ساير انواع تخم مرغ مارك دار اكنون برخي انواعتخم مرغ ماركدار به قيمت هر عدد بيش از 180 تومان به فروش ميرسد.

در روزهاي اخير قيمت مرغ و تخم مرغ افزايش اما قيمت گوشت گوسفندي يا گوساله روندي ثابت يا رو به كاهش داشته است.

درشرايطي كه پيش از اين مسئولان و اتحاديههاي توليدي از تثبيت قيمت مرغ وتخم مرغ خبر داده بودند، قيمت مرغ از ابتداي هفته جاري رشد حدود 10 درصديداشته و روند افزايش قيمت تخم مرغ نيز كه از چندي پيش آغاز شده بود شتاببيشتري گرفته است؛ به نحوي كه اكنون قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ نسبت به يكماه پيش رشد 16 درصدي را شاهد بوده است.

به گزارش همشهري، قيمت هركيلوگرم مرغ تازه كه تا روزهاي پاياني هفته گذشته در فروشگاههاي سطح شهربين 2 هزار و 500 تا 2هزارو 550 تومان در نوسان بود، در روزهاي اخير بهبيش از 2700 تومان افزايش يافته است.

از سوي ديگر قيمت هر كيلو تخم مرغ به بيش از 3هزارو 500 تومان افزايش يافته كه بيانگر افزايش 500 توماني در هر كيلوگرم است.

اين امر موجب شده تا اكنون در فروشگاههاي سطح شهر هر عدد تخم مرغ معمولي با قيمت بيش از 120 تومان به مصرفكنندگان عرضه شود.

همچنينبا توجه به نبود نرخگذاري ساير انواع تخم مرغ مارك دار اكنون برخي انواعتخم مرغ ماركدار به قيمت هر عدد بيش از 180 تومان به فروش ميرسد.

درشرايطي كه پيش از اين برخي دستاندركاران با استناد به خشكسالي و كاهشتوليد گوشت قرمز خبر داده بودند قيمت انواع گوشت قرمز در بازارهاي سطح شهرنسبت به ماه گذشته تغييري نداشته يا رو به كاهش بوده است.

با اين روند قيمت هر كيلوگرم گوشت شقهاي گوسفندي بين 7 هزار تا 7 هزارو 500 تومان در نوسان است.

همچنينتازهترين گزارش بانك مركزي از قيمت خردهفروشي برخي اقلام مصرفي در شهرتهران در هفته منتهي به 14 خردادماه نسبت به هفته قبل از آن حاكي ازافزايش 9 درصدي متوسط قيمت برخي كالاهاي مصرفي بوده و متوسط قيمتخردهفروشي اقلامي همچون مرغ و تخم مرغ، برنج، حبوب، سبزيهاي تازه وقندوشكر در سطح تهران تا 9 درصد افزايش و ميانگين قيمت خردهفروشيميوههاي تازه، گوشت قرمز، چاي و روغن نباتي بهترتيب تا 7درصد كاهش رانشان ميدهد.

بر اين اساس در هفته مذكور قيمت گوشت مرغ 7/0 درصدافزايش ولي بهاي گوشت گوسفندي 3/1 درصد و گوشت گاو و گوساله 6/0 درصد كاهشداشته است.