دانشمندان دانشگاه کاليفرنيا نشان دادند که تلويزيونهاي صفحه تخت بيش از دياکسيدکربن گاز گلخانهاي توليد ميکنند.

محققانآمريکايي در تحقيقاتي که در خصوص تلويزيونهاي جديد صفحه تخت انجام دادندکشف کردند که اين تلويزيونها بيش از دياکسيدکربن گاز گلخانهاي توليدميکنند.
دانشمندان دانشگاه کاليفرنيا نشان دادند که تلويزيونهاي صفحه تخت بيش از دياکسيدکربن گاز گلخانهاي توليد ميکنند.
دراين تحقيقات مشخص شد که توليد تريفلئور نيتروژن، عنصر سازنده اينتلويزيونها به بيش از 4 هزار تن در سال ميرسد. اين گاز در توليد گازهايگلخانهاي 17 هزار برابر قويتر از دي اکسيد کربن است.
نتايج اينتحقيقات که در مجله Geophysical Research letters منتشر شده است نشانميدهد که تنها در سال جاري توليد گاز تري فلئور نيتروژن برابر با توليد67 ميليون تن دي اکسيد کربن است. اين ميزان برابر با دي اکسيد کربني استکه همه ساله در اتريش توليد ميشود.