هیچ چیز غیرممکن نیستهمه ما گاه در زندگی آرزو کردهایم جای شخص دیگری بودیم، کسی که به چیزهای ارزندهای نایل شده است. همه ما گاه رویاهای ثروت و شهرت یا موفقیت و شادی را در سر پروراندهایم. اما متاسفانه تنها عده اندکی از ما به رویاهای خود دست مییابیم. برای اغلب ما رویاهایمان همچنان رویاست.
ما به جای آنکه روزها را با نشاط دستیابی به آرزوهایمان آغاز کنیم، به روزمره گی بسنده کردهایم و به جای آنکه واقعا زندگی کنیم، فقط برای بقا زندهایم.
اگر کمی تلاش میکردیم زندگی معنای بهتری مییافت. هر چند اکثر ما دوست داریم اینطور فکر کنیم که : «این کار خیلی مشکل است» ، «غیرممکن است» و بعد برای این نشدنها طوماری دلیل میتراشیم.

اگر قرار بود پیشینیان ما هم اینطور فکر کنند، هیچ اختراع و اکتشافی که امروز زندگی ما را آسانتر میسازد، در کار نبود و تاریخ بشر از هرگونه درخشش و دستاوردی تهی میشد.

متأسفانه عده کثیری از مردم خود را به رویاهای بزرگ و نویدبخش نمیسپارند و با رویاهای ویران خود هر روز ناامیدتر میشوند.
اگر خود را با تردید و دیگر باورهای تضعیفکننده محدود کنید، هرگز نمیتوانید آنچه را که غیر ممکن فرض میکنید عملی سازید. از سوی دیگر داشتن هدفی بزرگ و تلاش نکردن برای آن رویای محالی بیش نیست. توصیههای زیر انگیزه شما را تقویت میکنند تا با خودباوری بیشتر به رویاهایتان تحقق بخشید.

روی صفحهای کاغذ سه ستون به ترتیب زیر ایجاد کنید.
ستون اول : آنچه میتوانم انجام دهم.
ستون دوم : آنچه شاید توانایی انجامش را داشته باشم.
ستون سوم : آنچه برایم غیر ممکن است.
حالا اهداف خود را زیر یکی از این سه ستون بنویسید. زمانیکه در حال پر کردن ستون اول هستید، متوجه میشوید خیلی از مواردی که قصد داشتید در ستون «آنچه شاید توانایی انجامش را داشته باشم» بیاورید، در ستوان اول قرار میگیرند. به همین ترتیب خیلی از اهدافی که برایتان غیرممکن مینمود حالا ممکن به نظر میرسد. با این کار محدودیت را از تصورات و افکار خود برمیدارید و از قبل فراتر میروید تا با تلاش به هدف خود دست یابید. با این وجود باید خود را به برنامهریزی و سختکوشی ملزم بدانید. مسلما آنچه به دنبالش هستید از آسمان برایتان فرو نمیافتد.

هرگز فراموش نکنید که اگر انسان 150 سال پیش میگفت روزی با هواپیما پرواز میکند و قدم بر کره ما مینهد، دیگران او را دیوانه میپنداشتند. اگر از اعماق وجود خواهان چیزی باشید و با پشتکار و تعهد نیروی خود را بر آن متمرکز کنید قادر به انجام هر کاری میشوید و رویاهای «غیرممکن»تان ممکن میشود.
رمز پیشرفت شما در توجه به توصیههای بالا است. از آنها غفلت نکنید. هشیارانه به رویاها و تمایلاتتان توجه داشته باشید. چنانچه در پی رشد و پیشرفت هستید تمرین کنید مهارتهای تقویت انگیزه را در خود پرورش دهید.منبع:دانشنامه رشد