انرژي بدن انسان را مي توان به انعكاس پيچيده اي از اعمال فيزيكي تشبيهكرد كه شامل سيستم اعصاب مركزي و دستگاه گردش خون و اندامهاي اصلي بدن ميباشد.انرژي بدن در بر گيرنده چندين سيستم انرژي مربوط به هم مي باشد .مسيراوليه شامل چاكراهاي اصلي و مسي انرژي بالاتريست كه مسئول تمامي تواناييهاي پيچيده فيزيكي و رواني(روحي) مي باشد.
اما اين به طور صحيحي مورداستفاده قرار نمي گيرد مگر اينكه اين مسير پايه توسعه پيدا كند. اينروش(به اختصار new ) روش آساني براي يادگيري (براي مبتدي ها) مي باشد.وهمچنين براي توسعه و تقويت مسيرهاي ديگر انرژي مناسب مي باشد.
اصولاصلي new را مي توان در همه روشهاي ديگر مانند تاي چي يوگا و .... پيداكرد.سيستم new روش كامليست بر پايه قواي لامسه و ادراك و احساس كهفعاليتهاي هشدار دهنده اي رو مورد استفاده قرار مي دهد كه بر روي بدنمتمركز شده است و مي تواند انرژي را از طريق بدن منعكس كند . در عمل توجهبيشتر در قسمتهاي مخصوصي از بدن
متمركز مي شود كه آن قسمت از نظرانرژيك تحريك مي شود.زمانيكه اين تمركز به احساس تبديل مي شود و شخص برروي قسمت ويژه اي از بدن متمركز مي شود اين تمركز از طريق ساختارهاي انرژيباعث تحريك آن ناحيه مي شود.

اين روش موجب توسعه و تحريك انرژي ميشود.از اين طريق انرژي مي تواند به تمام نقاط بدن حركت كندو مراكز ويژهانرژي(چاكراها) تحريك مي شود. كه موجب باز شدن راهي به سوي توانايي هايروحي-رواني مي شود.
سيستم new همچنين اثرات قوي خود بهبودي را دارا ميباشد. و روشهاي خود بهبودي با تحريك انرژي بدن كامل مي شود.سيستم مسيرهايانرژيnew از طريق روشهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
با انگشتاندست راست تمامي دست چپ از مچ تا سر انگشتان را به وسيله ضربات پياپي تحريكمي كنيم با اين كار احساسي در دست چپ شما بوجود مي آيد اين عمل را براينيم دقيقه ادامه دهيد اين احساس و حركت را در دست چپتان با فكرتان انجامدهيد. تا اين احساس در خاطرتان ثبت شود.ادراك احساساتي مانند فشار سنگينيسرگيجه نشان دهنده تحريك موفقيت آميز انرژي دردست چپ شماست.
تمرين بالارا براي دست راستتان هم انجام دهيد. همچنين براي پاها و ديگر قسمتهاي بدن.بخاطر داشته باشيد كه رمز موفقيت در اين روش تمرين است.در تمرين ديگري ازاين روش دستانتان را دور از صورت به فاصله 12 اينچ و به سمت جلو بگيريد واحساس كنيد كه يك توپ تنيس را كه انرژي زيادي درآن نهفته است را بيندستهايتان حركت مي دهيد.(با زدن توپ بر روي زمين) بدون حركت دادندستهايتان .تمرين بالا را براي پاهايتان هم تكرار كنيد با حركت دادن آنهابه طرفين و از مقابل هم عبور دهيد. توجه داشته باشيد كه اين حركات چهاحساسي در شما ايجاد مي كند .
سيستم انرژي جديد روشي است كه بر اساستوضيحات و تمارين بالا تشريح شد .با استفاده از يكسري مراحل آسان و پيشرونده قسمتهاي عميق تر و بزرگتر انرژي از جمله چاكراها تحريك و فعال ميشوند تمرين مرتب با اين روشها بطور موثري فعاليت انرژيايي بدن را افزايشمي دهد كه موجب توسعه فرآيندهاي روحي و رواني مي شود.
نويسنده:رابرت بروس
ترجمه و تايپ: اميد