اين تمرين را در هر زماني مي توانيد انجام دهيد چه در مراقبه يا درحال خوابيدن تفاوتي نخواهد كرد.. به آرامي توجه خود را معطوف به يكياز موفقيتهاي زندگي خود كنيد . سپس نقطه ديد خود را به زاويه ديد روح كهاز بالاتر به موقعيتها مي نگرد منتقل كنيد. به تمام ماجرايي كه آن پاييناتفاق مي افتد درست مثل يك بازي شطرنج نگاه كنيد . در حالي كه به اينشرايط مي نگريد به سادگي شرايط را در تجسم خلاق خود تغيير دهيد درست مشلاينكه مهره هاي بازي را تغيير مي دهيد . اين روش بسيار موفقيت آميز است وكساني كه از اين روش استفاده مي كنند اغلب موجب تغييرات بزرگي در اطرافخود مي شوند.