شمارش قدم ها


در ضمن راه رفتن، با شمارش قدمها، تنفسآگاهانه انجام دهيد. به هر نفس و به شماره قدمهايي كه ضمن دم و بازدم برميداريد توجه كنيد. اگر به هنگام دم سه قدم بر ميداريد، به آراميبگوييد: يك، دو، سه و يا دم، دم، دم. «يعني با هر قدم يك كلمه. ضمنبازدم اگر سه قدم بر ميداريد، با هر قدم بگوييد: باز، باز، باز» اگر درحين انجام دم سه قدم بر ميداريد و ضمن انجام بازدم، چهار قدم راهميرويد، بگوييد: دم، دم، دم، باز، باز، باز، باز» يا «يك، دو، سه،يك، دو، سه، چهار»
سعي نكنيد نفس خود را كنترل كنيد. اجازهدهيد ريههايتان زمان و ميزان هوايي را كه لازم داريد داشته باشد. فقط دقتكنيد ضمن پر شدن ريهها چند قدم بر ميداريد و ضمن تخليه ريهها چند قدمبر ميداريد. هنگامي كه در زمين ناهموار راه ميرويد، مسلماً تعدادقدمهايتان برحسب هر نفس تغيير ميكند. هميشه از نياز ريههايتان تبعيتكنيد. سعي نكنيد كه تنفس و يا راه رفتن خود را كنترل كنيد. وقتي تمرينمراقبه ضمن راه رفتن را آغاز ميكنيد، ممكن است مانند كودك نوپايي كه تازهراه افتاده، احساس عدم تعادل كنيد. تنفس خود را دنبال كنيد و دل آگاهانهبر گامهايتان متمركز شويد. به زودي تعادل خود را خواهيد يافت. ببري راكه آهسته راه ميرود مجسم كنيد. آنقدر آهسته راه نرويد كه مردم فكر كنندشما كار عجيبي ميكنيد به طريقي راه برويد كه حتي ديگران هم متوجه نشوندشما مراقبه ميكنيد. هر كسي را هم روبهروي خود ديديد فقط لبخند بزنيد.
براي مدت كوتاهي اين روش را تمرين كنيد سپس خواهيد ديد كه ريههايتانسالمتر شدهاند و خون در رگهايتان بهتر گردش خواهد كرد و شما فردي آرام،سالم و شاداب خواهيد بود. امتحان كنيد. ضرر ندارد!

منبع :مجله راه زندگی