مراقبه ارتعاشي

در اين تكنيك كه به مراقبه نظري نيز معروف و شناختهشده است، از تكرار مدام يك واژه يا صدا به عنوان نقطه كانوني و اصلياشاستفاده به عمل ميآيد. مراقبه ارتعاشي براي افرادي مناسب است كه ايجاد سرو صدا را مسيري براي آرامش دروني در نظر ميگيرند.
به ما ياددادهاند كه مثل بچههاي كوچك، مؤدب، آرام و ساكت باشيم. تخليه سر وصدا به ما كمك ميكند كه استرس و فشارهاي روحي و عصبي را از وجودمان تخليهكنيم. در اينجا به نحوه اين تكنيك، اشاره كردهايم:
رويپاهايتان بايستيد: در حالي كه پاهايتان به عرض شانههايتان باز هستند،زانوانتان كمي خميده و سنگيني بدنتان روي ناحيه پشت تان قرار دارد،بايستيد، گويي قصد چمباتمه زدن (سرپا نشستن) را داريد. يا در صورتتمايل، كف زمين بنشينيد يا دراز بكشيد. در حالي كه دستانتان را در اطرافبدنتان يا روي پشتتان قرار دادهايد، بدنتان را شل و راحت كنيد. مراقبهرا با كشيدن چند نفس عميق و پاكسازي كننده آغاز نماييد.
واژهاي را انتخاب كنيد (هر واژهاي كه دوست داريد):
واژهاي را برگزينيد كه حروف بي صدا و صدادار متناوبي (يك در ميان) رادارا باشد، مثل: "Serenity" (آرامش). واژهاي را كه بر ميگزينيد،لزوماً، نبايستي واژهاي مذهبي باشد. فقط بايد واژهاي باشد كه در هنگامادا كردنش، به شما احساس خوبي دست دهد.
بعداز خودتان، واژه را مدام تكرار كنيد:
واژه را تكرار كنيد، آن را دم بگيريد، توجه و حواستان را روي چيزي بهغير از تكرار مداوم آن واژه متمركز نكنيد. بگذاريد صداي آن واژه تماموجودتان را به ارتعاش و لرزش در آورد. بگذاريد در وجودتان بپيچد و آن رابه لرزه در آورد، در آن طنين انداز شود. بگذاريد طنين و ارتعاش آن واژه،وارد دستها و پاهايتان شود. بگذاريد در حالي كه آن واژه را دم گرفتهايد ومدام تكرار ميكنيد، آن واژه عضلات و ماهيچههاي بدنتان را به ارتعاش ولرزه در آورد.
برخي از افراد، وقتي عصبي، نگران و ناآرام هستند،عضلات بدنشان را منقبض ميكنند. مهم اين است كه صداي واژه را آن چنان دربدنتان به چرخش در آوريد كه بتوانيد انقباض، تنش و گرفتگي موجود در عضلاتو ماهيچههايتان را تخليه كنيد. به اين ترتيب، به حالت و وضعيتي از آرامشمتفكرانه دست مييابيد كه آرامشي عظيم و عميق تمام وجودتان را در برميگيرد