کاملا آرام باش چشمایت را ببند. سعی کن به مدت چند دقیقه به همه صدای اطراف گوش کنی انگار که همه آلات موسیقی یک ارکستر هستند
که به وسیله نوازندگانی به صدا در می آیند.
بعدتک تک صدا ها را جداگانه بشنو . به هریک از آنها جداگانه توجه کن . یکی پساز دیگری , انگار یک ساز تنهاست.که می نوازد. بقیه را نادیده بگیر.
اگرهر روز این تمرین را انجام دهی ؛ به مرور صداهایی خواهی شنید. اول گمانخواهی کرد ؛ که این صداها زاییده تخیل تو هستند. بعد می فهمی
که صداهای گذشتگان هستند یا صدای افراد زمان حاضر یا آینده ؛ که در خاطره ی زمان ثبت شده اند.
این تمرین را باید , وقتی انجام بدهی که صدای قاصد خودت را بشناسی . حداقل زمان تمرین روزانه ده دقیقه است.
منبع: arvah.com