تلگرافي حرف بزنيد

موقع حرف زدن فقط چيزي را که لازم است بيان کنيد. درست مثل اينکه مي خواهيد يک
تلگراف بزنيد. فقط اجازه داريد ده کلمه را استفاده کنيد. به حرف زدن مردم دقت کنيد.
حتما تعجب مي کنيد. سوء تفاهم همه جا ديده مي شود. شما يک چيز مي گوييد، بقيه چيز
ديگري مي فهمند. اگر مردم فقط پنج درصد مقدار فعلي حرف مي زدند، دنيا محلي بسيار
ساکت تر و صلح آميزتر مي شد. باور کنيد فقط پنج درصد از آنچه مي گوييد براي بيان
خواسته ها و منظورتان کفايت مي کند. وقتي تلگرافي حرف مي زنيد بياد داشته باشيد در
بيان و استفاده از کلمات محدوديت داريد. اين مراقبه را انجام دهيد و با کمال تعجب
مشاهده مي کنيد که در طول روز چقدر به حرف زدن کمي احتياج داريد.