تخيل در ذهن حتما به اين معنا نيست کهشما چيزی را در ذهن خواهيد ديد بلکه کاری است که ما روزانه بارها و بارهاآن را انجام ميدهيم. وقتی در روياهايمان غوطه ور ميشويم در واقع ما در حالاستفاده از تخيل هستيم. پس تخيل کار عجيبی نيست و برای ما بسيار آشناست.کاری که ميتوانيد برای تقويت آن انجام دهيد ميتواند به اين صورت باشد.مثلا شما در حال راه رفتن در مسيری هستيد. برای لحظه ای به اطراف آگاهشويد و اشياء موجود در محيط را بررسی کنيد. اکنون چشمهايتان را ببنديد وهمينطور به راه خود ادامه دهيد و در همين حين در ذهن خود مسير، اشياءموجود در مسير و در اطراف شما و اينکه چه مقدار از مسير را پيموده ايدتجسم کنيد و آنها را در ذهنتان تخيل کنيد. يا با گفتار ساده تر در ذهنتانببينيد( با اينکه به آن معنی ديدن نيست) پس از مدتی چشمانتان را باز کنيدو دوباره اين کار را تکرار کنيد. اين تمرين بسيار موثری است و شبيه يکبازی ميباشد که البته نه فقط برای تقويت قدرت تخيل بلکه فوايد ديگری دارد.اين تمرين برای کسانی که در زمينه آگاهی در خواب تمرين ميکنند بسيار مفيدميباشد.

تقويت تمرکز: تمرکزعنصری است که ما هميشه از آن استفاده ميکنيم. چه در کارهای کوچک و چه درکارهای بزرگ. وقتی ميخواهيم چيزی را بياد آوريم، اينکار نياز به مقداریتمرکز دارد، در واقع عناصری را که از آنها به دفعات نا متناهی استفادهميکنيم در حالتی مخفی قرار ميگيرند و ما نسبت به وجود آنها آگاهی نخواهيمداشت با آنکه از آنها استفاده ميکنيم و استفاده خواهيم کرد. در اينجاميبينيد که آگاهی عنصر بسيار مهمی است که در همه جا حضور دارد. وقتی هدفیتعيين ميکنيد و برای آن تلاش ميکنيد چه به آن برسيد چه نرسيد برای اينکارتمرکز کرده ايد. وقتی به مديتيشن میپردازيد و در عين حال که ميخواهيد بهحالتی از خلأ و خالی از افکار برسيد برای پرداختن به اين فکر که ميخواهيدبه حالت خلأ و سکوت درون برسيد باز هم به تمرکز میپردازيد با اينکه حضورآن باز هم نامحسوس است. در لحظه کنونی که شما سعی در خواندن و فهم اينسطور ميکنيد و ممکن است متنم اشتبها داشهتباشد شما باز هم در حال استفاده از تمرکز هستيد. پس همانگونه که مشاهدهميکنيد تمرکز عنصری هميشگی ميباشد. برای تقويت تمرکزتان ميتوانيد به حالتبسيار راحت و چهار زانو نشسته و يک شمع را روشن کرده به شعله آن خيره شويدو سعی کنيد افکارتان را خاموش کنيد. به اين ترتيب شما ميتوانيد به سطحبالايی از تمرکز برسيد. سعی کنيد در محيط تاريک اين کار را انجام دهيد وبر روی سطح نرمی نشسته باشيد و پشتتان را به ديوار تکيه دهيد. با انجاماين تمرين شما ميتوانيد هم به تمرکز بالايی دست پيدا کنيد و به مرور زمانخلسه خوبی را تجربه کنيد. در صورت تمرين مداوم احساس يکی بودن باشمع بهشما دست خواهد داد و شمعی خواهيد شد که در حال سوختن و آب شدن است.


calbodakhtari.persianblog.irمنبع