نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: چي كنگ

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  چي كنگ

  چيكنگ يا كاربرد انرژي، هنر و مهارت تقويت سلامتي است كه منحصراً برخاستهاز كشور چين است. اين هنر نقش عمدهاي را در درمان و پيشگيري بيماريها،محافظت و تقويت سلامتي، جلوگيري از پيري زودرس و افزايش طول عمر بازيميكند. به همين علت در زمانهاي قديم آن را روش كاهش بيماريها و افزايشطول عمر ميناميدند.

  كلمات چي و كنگ را ميتوان به شرح زير تعريف كرد.

  چي چيست؟

  چيدر اكثر موارد به عنوان و معني هوا بكار ميرود، ولي در واقع اين واژهمعناي ديگري را نيز در بردارد. براساس نتايج بدست آمده از آزمايشاتي كهدانشمندان انجام دادهاند نيروي چي آزاد شده توسط اساتيد چيكنگ شاملتشعشع مادون قرمز، الكتريسيته ساكن، جريان ذرهايو غيره ميباشد.

  چيكنگبعنوان نوعي پيام و در رابطه با حامل پيام مورد توجه قرار ميگيرد اگربخواهيم مطلب را بازتر كرده و بيشتر در رابطه با آن توضيح دهيم بايد گفت:عقيده بر اين است كه حامل پيام نوعي ماده به شمار ميآيد. پس نيروي چي درچيكنگ فقط به معني دم اكسيژن و بازدم دياكسيدكربن نيست. بلكه به معنايچيزي است كه داراي پيام و انرژي غنيتر و پيچيدهتري است.

  كنگ چيست؟

  بوسيلهتمرينات منظم چيكنگ، نيروي چي به صورت طبيعي و فراوان در درون بدن انسانشروع به فعاليت ميكند و اين در واقع معني كنگ است. در برخي موارد به جايكنگ، واژه كونگفو نيز به كار ميرود. لغت كونگفو معاني و مفاهيمگستردهاي را در بردارد. اين واژه ممكن است معني زمان و كيفيت تمرينچيكنگ را نيز بدهد و همچنين ممكن است معني فراگيري متولوژي و حصول مهارتدر انجام تمرين چيكنگ را نيز داشته باشد. به طور خلاصه كنگ متدي است برايبنا نهادن و ساختن نيروي نيروي چي.

  پشتكار و استقامت يك فرد درانجام تمرينات دستيابي به انرژي، بازتاب و منعكس كننده اراده و ثبات ويدر تصميمگيري است و شخصي كه فاقد پشتكار لازم باشد نتايج خوبي بدستنخواهد آورد. پس ميتوان گفت مهمترين عامل در انجام تمرينات، استقامت وپشتكاراست. كيفيت انجام تمرينات تأثير مستقيم بر نتايج حاصله دارد و هدفاز انجام تمرين اين متد، پرورش نيروي چي است. تقويت نيروي چي در بدن انسانمستلزم سه روش فعاليت است كه شامل:

  *تنفس كامل و صحيح

  * ايجاد و بقاء حالت سكون و خاموشي در مغز

  * نگهداشتن ارگانهاي بدن درحالت هماهنگ است.

  در واقع اين سه روش فعاليت بر تمركز حواس و تنفس و تركيب و شكل بدن تكيه دارد و اين سه فاكتور براي حصول انرژي ضرورت دارد.

  چگونه انرژي ميتواند بيماريها را درمان كند.

  نيرويچي در كانالها و جوانب جريان مييابدمنظور از جوانب، انشعابات يا ضمائمكانالها است. بدن انسان داراي سيستم ويژه و مخصوصي است كه سطوح بدن را بادرون، و قسمتهاي فوقاني را با قسمتهاي تحتاني بدن مرتبط ساخته و تمامارگانهاي جامد و توخالي را با يكديگر مرتبط ميسازد. كانالها و جوانبآنها، رگهاي خوني و سلسله اعصاب نيستند.

  بلكه واژه كانال (جينگJing) به معني راه و مسير ميباشد. كانالها به معني مجرا و محل گذر انرژينيز ناميده ميشوند. كانالها تشكيل خطوط اصلي را ميدهند. واژه جوانب كهدر زبان چيني (Luo) خوانده ميشود به معني شبكه است و جوانب شاخههايكانالها هستند.

  كانالها و جوانب، كليه بدن را به صورت تقاطعي تحتپوشش قرار داده و بدن را با اتصالهاي خود به صورت يك واحد ارگانيدرآوردهاند. براساس همين نظريه، در بدن انسان دوازده كانال به صورت مرتبوجود دارد كه اين دوازده كانال به ارگانهاي جامد و توخالي هدايت ميشوند.اين كانالها توسط واژههاي يين و يانگ تحت تأثير قرار ميگيرند. كانالهاييكه ارگانهاي جامد بدن را به يكديگر مرتبط ميسازند و در امتداد قسمتهايپهلوي بدن قرار دارند بنام كانالهاي (يين Yin) خوانده ميشوند و آنهايي كهارگانهاي داخلي را به يكديگر مرتبط ميسازند و در امتداد قسمتهاي پهلويبيروني بدن وجود دارند را كانالهاي (يانگ Yang) مينامند.

  كانالهايانرژي بدن را بنا به طبيعت قسمتهاي اندروني و احشايي و مسيرها و راههاييكه دنبال ميكنند به صورت زيرطبقهبندي ميكنند سه كانال يين دست، سهكانال يانگ دست، سه كانال يين پا و سه كانال يانگ پا.

  قوانين جريان پيدا كردن و ارتباط بين كانالهاي دوازده گانه به شرح زير است:

  سهكانال يين دست، از سينه به طرف دست امتداد يافته تا به سه كانال يانگ دستملحق شوند. سه كانال يانگ دست، از دست به ناحيه ميان سر امتداد يافته تابه سه كانال يانگ پا متصل شوند.

  سه كانال يانگ پا از سر به ناحيهمياني پا امتداد يافته به سه كانال يين پا ملحق شوند. تمامي اين گفتههادر نمودار زير به صورت شماتيك نشان داده شده است.

  كانالهاي يين بهارگانهاي جامد متصل ميشوند و كانالهاي يانگ نيز به ارگانهاي توخالي اتصالپيدا ميكنند. زماني كه كانالهاي انرژي از ميان احشاء عبور ميكنند.ارگانهاي جامد، ارگانهاي توخالي را با كانالهاي يين پشتيباني ميكنند.بنابراين با تشكيل اين شش جفت كانال، وابستگي و همبستگي ايجاد شده نقاطسطحي و دروني را به صورت واحد و يك شكل در ميآورند. در واقع ميتوان گفتكانالهاي دوازدهگانه نقاط سطحي و دروني را به صورت واحد و يك شكلدرميآورند. در واقع ميتوان گفت كانالهاي دوازدهگانه نقاط سطحي و درونيبدن انسان را پوشش ميدهند. ريشهها و منشاء جريان كانالها در بدن چرخشيافته و به طور بسيار نزديكي با يكديگر مرتبط ميشوند.

  جريان انرژياز كانالهاي ريه دست (تايي يين شروع و به نوبت از كانال كبد پا (جوئه يين)و سپس كانال ريه دست (تائي يين) ميگذرند. در انتها اين كانالها به يكديگروصل ميشوند تا سيستم كامل گردد. براي آشنايي با ارتباط و همبستگي بيننقاط سطحي و دروني كانالهاي دوازدهگانه و جرياني كه در نتيجه و به تبعيتاز آن حاصل ميشود به جدول 2 مراجعه نمائيد.

  علاوه بر مطالبفوقالذكر و كانالهاي دوازدهگانه براي جريان يافتن نيروي چي، هنوز 8كانال مهم ديگر نيز وجود دارند. اين هشت كانال به طور مستقيم با احشاء بدن در ارتباط نيستند و مسيرها و انشعابات ويژهاي دارند و به صورت عجيبيجريان مييابند.

  به همين لحاظ آنها را هشت كانال اضافي نامگذاريكردهاند اين هشت كانال عبارتند از: كانال (Du) در ناحيه عقبي و مياني،كانال (ren) در ناحيه جلويي مياني، كانال (chang)، كانال (Dai)، كانال(yinqiao) كانال (yangqiao)، كانال (yinwei) و كانال (yangwei) در علمچيكنگ اعتقاد بر اين است كه وقتي نيروي چي و خون در كانالهاي دوازدهگانهبدن جريان مييابند.

  مقدار مازاد آن به هشت كانال اضافي وارد شده ودر آنجا ذخيره ميگردند. سپس در هر زماني كه نيروي چي موجود در كانالهايدوازدهگانه ناكافي باشد. نيروي چي ذخيره شده در هشت كانال اضافي جانشينآن ميگردد.

  در واقع كانالهاي دوازدهگانه حكم كانال و يا رودخانهرا دارند و هشت كانال اضافي به مانند جويبارها ميمانند. يعني ميتوان گفتعمل هشت كانال اضافي باعث ثبات و تنظيم كانالهاي دوازدهگانه ميباشد. هشتكانال اضافي، مسيرها و انشعابات ور يشههاي مخصوص خود را دارند و نيرويچي ذخيره شده در آنها ميتواند ارگانهاي بدن را به طريقه دروني گرم كرده وبه طريقه بيروني، سطح بدن را مرطوب كنند.

  هر گونه انسداد و ياايرادي در كانالهاي دوازدهگانه و هشت كانال اضافي ميتواند اثرات متفاوتيدر بدن انسان ايجاد كند. در علم پزشكي سنتي چيني،از اين نارسايي به عنوانانسداد قبل از درد نام برده شده است.

  پيشرفت جريان نيروي چي در بدنانسان و اصطلاحاً لايروبي كردن كانالها و انشعابات آن، پديدهاي طبيعي ونرمال است. زيرا وقتي كانالها و جوانب آن در بدن فردي مسدود گردد و يادچار اشكال گردد. آن فرد مريض ميشود و تنها راه رفع اين بيماري لايروبيكردن كانالها و جوانب آن است. كه اين عمل به وسيله نوع معيني از فشارانجام ميگردد. استفاده از دارو، ماساژ، درمانهايي هستند كه به عنوان فشارخارجي براي عمل لايروبي كانالها به كار ميرود. درمان با چيكنگ كه برايباز كردن كانالها و جوانب آنها صورت گيرد وابسته به نيروي خود شخص است وتوسط نيروي وي صورت ميگيرد.

  در بخش «مكالمه نيجينگ، قانونامپراطوري زرد طلب داخلي» گفته شده: «وقتي فكر و ذهن شما ساكن و خاموش وتهي از هر چيزي باشد، نيروي چي تحت فرمان شما است و اگر فردي بتواند اينحالت را حفظ كند خطر بيماري وي برطرف ميگردد». پس به اين نتيجه ميرسيمكه منبع و منشاء چي حقيقي بستگي زيادي به آرامش و سكون وخالي كردن فكر ازهر چيزي دارد.

  كه در زبان چيكنگ به معني آرامش، سكون و خاموش وطبيعي بودن است. براي شرح توصيف اين امر از نظر تئوري طلب جديد ميتوانگفت: انجام اين عمل باعث قرار دادن بخش كورتكس مغز در وضعيت نهيآميز ومنعشدگي ميشود، كه باعث فعاليت عمل تنظيم كنندگي سيستم عصبي مركزي وتنظيم وضعيتهاي ناهنجار سيستم عصبي شده كه اين امر باعث احياء بافتهايارگانيك و فعال ميشود كه در اثر اختلال سيستم عصبي حاصل شده است بنابراينمشاهده كرديد كه فكر و ذهن خاموش و ساكت، به طور طبيعي اولين پيش وضعيت درپيشرفت جريان نيروي چي ميباشد.

  در همان بخش از مكالمه نيجينگگفته شده است كه اگر شما تمام دنيا را در قلبتان جاي دهيد و كنترل مناسبياز يين و يانگ داشته باشيد و نيروي چي را از طريق هوا تنفس كنيد. در عينحال فكر و ذهن خود را راحت و خاموش و ساكن نگهداريد. ماهيچههاي شما بهنرمي و راحتي و يكنواختي فعاليت كرده و شما تا زماني كه كره زمين زندهاست. زندگي خواهيد كرد.

  در بخش ديگري از نيجينگ بنام درمانهايتكميلي متفاوت گفته شده است كه براي درمان اين بيماري دائوئين و انكيائومناسب هستنددائوئين و آنكيائو نامهاي مختلفي هستند كه در زمانهاي قديم بهعلم چيكنگ اطلاق ميشده است. دائوئين شامل دائوئين مغزي، دائوئين تنفسي ودائوئين تركيبي ميباشد. كيائو در آنكيائو به معني بالا بردن مانند راهرفتن روي پنجههاي پا ميباشد. كيائو در آنكيائو به معني بالا بردن مانندراه رفتن روي پنجههاي پا ميباشد. كيائو داراي دو معني است.

  اولبه معني ماساژ و حركت بالا و پايين مچهاي پا و دوم به معني نوعي ماساژخالي است. انكيائو بستگي به روشهاي دائوئين تركيبي دارد. تركيبها و حالاتو اشكال حركتها در دستيابي به انرژي با ساير تمرينات تفاوت دارد. تفاوتاين حركتها در شدت انجام آن است.

  تا زماني كه تمرينات چيكنگ ادامه داشته باشد باعث بهبود متابوليسم، تغذيه بهتر و جذب غذا و تقويت سلامتي و جريان نيروي چي خواهد شد.

  چيكنگروشي است كه باعث نرم و راحت و صاف كردن كانالها و جوانب و انشعابات آنميشود. زماني كه كانالها نرم و راحت كار كنند، انسان ميتواند بربيماريهاي خود فائق آيد. در نتيجه چيكنگ داراي اثرات سودمندي برايجلوگيري از بيمازيها و تقويت سلامتي و در نهايت افزايش طول عمر است.
  نويسنده: ارنگ محسني

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: چي كنگ

  پنج چي كونگ عظيم بودايي، تكنيك خاص تنفسي و روشي سري براي تامين سلامت بدن است. در گذشته اين تكنيكها را معماي پنج انگشت ميناميدند.
  راهبان شائولين، ناميبراي هر 49 بار عمل فرو بردن هوا در نظر ميگرفتند. اين تكنيك به نام چون تايچي كونگ شناخته ميشود، زيرا هوا در هر بار زمزمه ترانه چون تاي فرو برده ميشود. كونگ فو شائو لين بسيار عميق و ژرف و بسيار به چي كونگ وابسته است. واژه چي كونگ شامل دو عمل ميشود:

  چي پرورش دهنده (پرورشي)

  چي تمرين دهنده (تمريني)

  چي پرورشي به پرورش روحيات و باطن شخص ميپردازد كه به فرد، قدرت و آرامش داده و شخص توان كنترل خود را در مييابد. چي تمريني و چي پرورشي بر مبناي يك چي واحد هستند و تنها تفاوت را ميتوان مانند تفاوت بين ذات و معني، جنبش و عدم جنبش و ماده در برابر غير ماده دانست. پرداختن به چي كونگ شامل دو مرحله است:

  * استفاده از چي ـ نحوه در اختيار گرفتن جريان چرخه چي.

  * تمرين چي ـ به نحوه استفاده از تنفس (دم و بازدم) ميپر دازد.

  هنگاميكه چي از نرم به سخت و سپس از سخت به نرم تبديل شود، كمال مطلوب حاصل شده است و حركت آن تحت كنترل و هدايت فكر و اراده در آمده است. چي ميتواند نرم، سخت، نيمه سخت و يا نيمه نرم با شد.
  در صورت مواجهه با يك امر ذهني، چي نرم است و در موجهه با اشياي مادي سخت ميباشد و با پيشروي نرمي، سختي كاهش مييابد و بالعكس. نرميو سختي مكمل يكديگرند.
  موارد ذهني و مادي تواما مورد استفاده قرار ميگيرند و نيروي چي به تان تي ان ميرود. قسمت پايين بدن استوار است. موارد ذكر شده شامل قسمت مياني چي كونگ ميبا شند و اجراي حركات و اعمال بايد تحت كنترل فكر باشند. در جايي كه چي هست قدرت يافت ميشود و با اين نيرو ميتوان به تمرين كونگ فو پر داخت. براي اجراي حركات كونگ فو از قبيل پنجههاي آخوندك (نكته سي و دوم) و دست آهنين و ديگر سبكهاي فنون مبارزه با مشت، چي بايد افزايش يابد و به دستها برسد.
  يكي از دستها حس ميكند و ديگري فكر ميكند. در اينجال حس و تفكر يكي ميشوند، درست مانند حفره اي كه براي نگه داري آب مهيا شده است. مريضيها دفع گشته و فرد در برابر صدمات باد و باران، سرماي زمستان و گرماي تابستان در امان خواهد بود. اجراي اين تكنيك تنفسي مستلزم داشتن ايمان است.
  در تمرين تكنيكهاي تنفسي، هفت صدمه و پنج عمل نهي شده وجود دارد كه بايد از آنها بر حذر بود.
  پنج عمل نهي شده عبارتند از: تنبلي، بيهودگي، بي صبري، غفلت و لذات جسماني.

  هفت صدمه عبارتند از:

  لذات جسماني ،شراب و زن كه از قدرت ميكاهند ،

  خشم به چي صدمه ميزند ،

  هيجانزدگي، افكار را زايل مينمايد ،

  عصبي بودن به قلب صدمه ميزند،

  تنبلي به تاندونها زيان ميرساند و بي صبري به استخوانها صدمه ميرساند.

  در اجراي تكنيك چي كونگ تنفسي، آشنايي با اين 7 صدمه و 5 عمل نهي شده بسيار مهم است. انرژي را متمركز و افكار را ثبات دهيد. تمام تشويشها را از خود دور كنيد. فكر معصوم بسيار آسانتر شكوفا ميگردد. بايد سعي كرد ،در همه حال صبور بود.

  نكات

  نكته 1 - تمرين تنفس در جهت تامين سلامت بدن.

  نكته 2- چي به معناي هوا يا تنفس است. در فرهنگ لغات هنرهاي رزميچين، واژه چي، انرژي حاصل از تنفس معنا شده است.

  نكته 3 - بنا به سيستم گاه شماري چين، هر ساعت برابر 2 ساعت فعلي بوده است.

  نكته 4 - دكترهاي ارتوپد چين كهن (گياه درماني) از نواحي جنوبي شائو لين، اعتقاد داشتند كه جرياني از مخلوط چي و خون براي چرخش در تمام بدن در هر لحظه وجود دارد. در صورت كند شدن سرعت جريان چي و خون، شخص مريض ميشود.

  چي و خون با توجه به ساعتهاي مختلف چين كهن در يكي از 12 كانال طبيعي يا چينگ جينگ جريان مييابد.

  نكته 5 - بين چي كونگ كاران رزميكار و چي كونگ كاراني كه صرفا براي تامين سلامتي به آن ميپر دازند، در مرد موقعيت دقيق مكاني نقاط، اختلاف وجود دارد.

  اعتقاد چي كونگ كاراني كه صرفا براي تامين سلامتي به ان ميپردازند، بر اين است كه سان چيا ئو ،امعاء و احشاء بدن است كه با غدد و اب در ارتباط است.

  چي كونگ كاران رزميمعتقدند كه سان چيائو در ناحيه اي درست پايين ديافراگم قرار دارد.

  نكته 6- هسين وو، شبكه پيچيده وريدها و نورونها.

  نكته 7 - چو ان چينگ ،نقطه حساس واقع در دنده پنجم سينه.

  نكته 8 - تويي كو، نقطه حساس واقع در پشت گردن.

  نكته 9 - شان كن، نقطه حساس بين چشمها.

  نكته 10 - تين هسين، نقطه حساس واقع در قسمت بالا و مياني پيشاني.

  نكته 11- فنگ تو، نقطه حساس واقع در وسط استخوان پشت سر

  نكته 12 - چونگ وان، نقطه حساس حدود 10 سانتي متر بالاتر از ناف.

  نكته 13 - نقطه مينگ كونگ كه بدان اشاره شد، احتمالا همان نقطه چان كونگ در كتاب مطالعه استخوان چي كونگ شائولين و يا نقطه مينگ من در چي كونگ پزشكي است.

  نقطه حساس چان كونگ در پانزدهمين قسمت طناب نخاعي قرار دارد، در حالي كه نقطه مينگ من بين قسمت چهاردهم و پانزدهم طناب نخاعي واقع شده است.

  نكته 14 - فنگ وي، نقطه حساس واقع در انتهاي طناب نخاعي است.

  نكته 15 - اشاره به فنگ من در متن احتمالا به دليل اشتباه در كپي برداري است. كتاب مطالعه استخوان چي كونگ شائولين، اين نقطه را به نام چو چينگ، عنوان كرده كه دقيقا در ناف قرار دارد. در عين حال كلمه اي تحت عنوان فنگ من در آن يافت نميشود ولي به نقطه كوان من اشاره شده كه هر دو به معني در راببندهستند. اين نقطه در ناحيه بالاي شكم قرار دارد.

  نكته 16 - تان تين - ناحيه شكم - به معناي سرزمين مرواريد ها، گفته ميشود يو آن چي يا انرژي حقيقي درداخل اين ناحيه حجره مانند تشكيل ميشود. همانند مرواريدي كه در جايي كاشته شده و رشد نمايد.

  نكته 17 - اين نكته نيز احتمالا به دليل اشتباه در كپي برداري به وجود امده است. در حقيقت نقطه لو كونگ در ناحيه مفاصل استخوانهاي لگن قراردارد.

  نكته 18 - پنج عضو داخلي: قلب، كبد، طحال، ششها و كليه ها.

  نكته 19 - دو عنصر دفعي (آلت تناسلي و مقعد).

  نكته 20 - به نظر ميايد كتابي قديمياست كه توسط بودهيد هارما در سفر براي تبليغ ايين ذن در دوره پادشاهي ليانگ (557 - 503 قبل از ميلاد) به چين آورده شد. او بعدها در معبد شائولين ساكن شد و بنيانگذار آيين ذن در چين گشت.

  نكته 21 - مجموعه اي قديمياز چي كونگ، بنيانگذاري شده توسط ژنرال يائوفي حركتي را شامل ميشود كه اختصاصا در جهت استراحت مفاصل، عضلات و تاندنها كاربرد دارد.

  نكته 22 - سبك نرم كونگ فو از نواحي شمال چين كه گفته ميشود براي تامين سلامتي بسيار مفيد است.

  نكته 23 - چي كونگ كاران متخصص عقيده دارند كه بلعيدن هوا در هنگام تمرين باعث آن خواهد شد كه تداوم در تمرين حاصل شود و قطع تمرين خطر ناك ميباشد.

  نكته 24 - فرو بردن هوا همراه با حركت نيشگون گرفتن - در اين حركت تمرين كننده در حين فرو بردن هوا در تمرين چي كونگ، انگشت شصت هر دست را به ديگر انگشتان دست ميچسباند.

  نكته 25 - فرو بردن هوا همراه با حركت فشاري دستها - در اين حركت تمرين كننده با بالا و پايين بردن دستها و حركت فشاري هوا را ميبلعد.

  نكته 26 - بلع هوا در حالتي كه انگشتان در هم فرو رفته اند - در اين حركت دستها مشت شده و طي تمرين هوا را با قدرت فرو ميبرند.

  نكته 27 - فرو بردن هوا همراه با حركت خنجر زدن - در اين حركت تمرين كننده به طرف پايين با انگشتان يا مشت حالت خنجر زدن گرفته و هوا را فرو ميبرد.

  نكته 28 - فرو بردن هوا همراه با مالش - حركتي كه طي ان تمرين كننده بدن خود را در حين فرو بردن هوا، مالش ميدهد.

  نكته 29 - فرو بردن هوا از طريق بيني به طور طبيعي.

  نكته 30 - فرو بردن هوا همراه با بالا بردن دستها - عمل فرو بردن هوا كه طي ان، تمرين كننده در حالي كه بدن شديدا حالت كشيدگي يافته، دستها بالا است و تنفس اجرا ميشود (از طريق بيني).

  نكته 31 - فرو بردن هوا همراه با مالش - تمرين كننده در حالي كه با دستهايش بدن را از بالا به پايين ماساژ ميدهد، اقدام به فرو بردن هوا مينمايد (از طريق بيني).

  نكته 32 - يك نوع تكنيك پنجه زدن در كونگ فو ي چيني.

  نكته 33 - در كشورهاي غربي به نام دست اهنين نيز شناخته ميشود. افرادي كه به اين تمرين ميپردازند بايد روزانه با دست به كيسه بكسهاي پر شده از خرده اهن ضربه بزنند. در صورت ادامه تمرين و كسب قدرت ميتوان سنگ وآجر را با دست خرد كر د.
  نويسنده :ارنگ محسني

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •