براي انجام هر كاري ميزان معيني از اضطراب هم طبيعي و هم ضروري است.
اضطراببخش عمده زندگي روزمره هر فردي است كه فرد ميتواند بهطور مؤثر با آنمقابله كند، بنابراين ممكن است در برابر اضطراب طولاني و بسيار شديد بهكمك متخصص نياز باشد. اين نوشتار ميتواند كمكي باشد براي كساني كه دچاراضطراب هستند.

براي انجام هر كاري ميزان معيني از اضطراب همطبيعي و هم ضروري است. با وجود اين، هميشه اضطراب بيش از حد يا خيلي كم،بر هر عملكردي تأثيري زيانبخش دارد.

اجازه دهيد فرض كنيم شمانخستين آرزويتان چيره شدن بر مشكل ترس از حيواني مثل گربه، سگ يا غيرهباشد. نخستين كار براي چيره شدن بر اضطراب هنگام مواجهه با حيوان اين استكه اضطراب شما به هدفها يا مراحل كوچكتر تجزيه شود.

معمولاًده گام در نظر گرفته ميشود و هر گام يا مرحله انتظارات بيشتري نسبت بهگام پيشين را در بر دارد. گام يا هدف نهايي، هدف واقعي يا سطحي از عملكرداست كه شما آرزوي آن را داريد.براي روشن شدن مسأله يك نمونه از نردباناضطراب براي شما آورده شده، مشكل خود را بررسي كنيد و از كمترين سطحاضطراب شروع كنيد. گامهاي ابتداييتر، مراحل تدريجي رسيدن به اين هدفاست. به شكل نردبان نگاه كنيد و براي خود نردبان ترسيم كنيد.

100----------10 - لمس كردن گربه با دست

90-------------9 - لمس كردن گربه با وسيله

80 ----------- 8 - نزديك شدن به گربه به تنهايي

70--------------7 - نزديك شدن به گربه به همراه يك نفر

60--------------6 - نگاه كردن به گربه از نزديك

50-------------5 - نگاه كردن به گربه واقعي از دور

40--------------4 - لمس كردن عروسك گربه

30---------------3 - لمس كردن گربه در تصوير

20---------------2 - ديدن فيلم يا تصوير در مورد گربه

10---------------1 - صحبت كردن در مورد گربه

مراحلاين برنامه شبيه پلههاي يك نردبان است. در نتيجه يك مقياس اضطراب يا سطحدشواري از صفر (بدون اضطراب تا صد (حداكثر اضطراب) تدوين ميشود. آنگاههر تكليف روي اين مقياس، درجهبندي ميشود.

هدف نهايي برنامه دررأس نردبان قرار دارد ولي هرگز نميتوانيم با يك گام از پله نخست به رأسنردبان برسيم. به همين ترتيب اگر انتظار داشته باشيد در ابتدا بهدشوارترين هدف برسيد، موفقيتي نخواهيد داشت.

با پشتكار ازاولين پله نردبان شروع كنيد و هر دفعه يك پله بالاتر برويد تا به بالاينردبان برسيد.مرحله بعدي اين است كه هر گام نردبان را يك هدف جزيي تلقيكنيم. براي شما مفيد خواهد بود كه موفقيت و شكست را ثبت كنيد.

برايهر مرحله چندين بار تلاش كنيد تا موفق شويد. اميد ميرود در ابتدا شما درهر هدف، اضطرابي را تجربه كنيد و بياموزيد با آن بهطور مؤثر مقابله كنيدو بعد از چندين بار تلاش، اضطراب شما كاهش خواهد يافت. اين امر زماني رخميدهد كه شما صبر كنيد و اضطراب را تجربه كنيد و از موقعيت اجتناب نكنيد.