آموزش جذب انرژي از زمين
کفشهایتان را در آوریدو در حالی که کف هر دوپایتان بر روی زمین و دست هایتان با کف دست رو بهبالا بر زانوان قرار دارد , راحت بنشینید.
تنفس تان را تنظیم کنید تاآهسته ملایم و منظم شود (همچون تمام تمرینات تنفسی , دم و بازدم را ازطریق بینی انجام دهید مگر اینکه از شما خواسته شود به طریقی دیگر تنفسکنید.)
به هنگام تنفس , تصور کنید که پاهای شما به خوبی با زمین زیر پایتان در تمای است . از تصور تماس با زمین لذت ببرید.
اکنون عمل دم را به گونه ای انجام دهید که گویی از طریق پنجه هایتان صورت می گیرد. تصور کنید که نفس در شکل انرژی وارد آنها میشود.
پساز سه تنفس , این انرژی را به شکل نور قرمز /صورتی تیره ببینید. با هر دماین انرژی را تا بالای پایتان و به سوی بقیه اعضای بدنتان بکشید.
تا زمانی که احساس کنید سرشار از انرژی هستید به چنین تنفس ملایمی ادامه دهید.
انرژیقرمز می تواند برای انرژی دار کردن پاها و لگن خاصره و برای کمک بهمتعادل کردن تماس شرایط در این بخش از بدن مورد استفاده قرار گیرد. اینتمرین در وضعیت ایستاده نیز قابل انجام است.
به نبال این تمرین به دروندمیدن انرژی حیات را که در زیر آموزش داده میشود انجام دهید. انژی حیات ازجانب خورشید و خورشید کیهانی بر ما وارد می شود. وجود این انرژی برایتندرستی ما ضروری است.

در کشیدن انرژی حیات - نارنجی:
همانند تمرین قبل بنشینید و مطمئن شوید که پاهایتان به خوبی با زمین زیر پایتان در تماس است.
این بار بر چاکرای خاجی متمرکز شوید.
یکنور نارنجی روشن را به درون این مرکز تنفس کنید . بگذارید آن نور نخستنواحی پیرامون این چاکرا را پر کند و سپس تا زمانی که این انرژی کل بدنتانرا پرکند به درکشیدن آن ادامه دهید.
نور نارنجی تمام اندام ها ودستگاههای موجود در ناحی خاجی شامل کمر را انرژی دار و متعادل می سازد وبویژه برای بانوان مفید است . همچنین انرژی آن اندام های تناسلی را نیزتغذیه میکند.

درکشیدن انرژی حیات - زرد :
انرژی حیات با ارتعاش لطیفی از طریق چاکرای شبکه خورشیدی وارد کالبد اثیری می شود.
همانندتمرین قبل تنفس تان را هماهنگ سازید تا این انرژی را در شکل نور زرد طلائیدر کشید. بتدریج بگذارید آن نور نخست ناحیه شبکه خورشیدی و سپس بقیه بدنرا پر کند.
این منبع نیرومند حیات بخش , به تمام اندام های گوارشیموجود در آن ناحیه , سایر دستگاه های مرتبط و تمام دیگر اندام هایی کهممکن است از انرژی تخلیه شده باشند , انرژ می بخشد و به تقویت کالبد هایاثیری و اختری می پردازد.

درکشیدن انرژی حیات - صورتی :
درمواقعی که دستگاه عصبی نیازمند تقویت است , لازم است بخش ویژه ای از طیفانرژی حیات را که به رنگ صورتی مرتشع می شود مجسم کرد. این انرژی تقویتکننده نیرومنی است که دستگاه عصبی را تعادل و نیرومند می سازد. انرژیدرمان گران , مراقبان بیماران و سایر درمانگران هرگز نباید اجازه دهند کهمیزان این انرژی نزول کند.
از روش پیش گفته تنفس برای تجسم یک نورصورتی روشن به چاکرای شبکه خورشیدی استفاده کنید. تا زمانی که کل بدنتانآکنده از نور صورتی شود به در کشیدن آن ادامه دهید.