آنترا مونا چيست؟
آنترا به معناي داخل يا درون و مونا به معناي سكوت و خاموشي است و آنترا مونا به معناي خاموشي ذهن يا سكوت درون است.

آنترامونا شامل تمريناتي است كه در آن بلعكس تمرينات ذهني رايج كه ضرورتا از يكوسيله و ابزار مثل شعله شمع در تمركز فكر و يا ذكر و مانترا در مديتيشناستفاده مي شود از هيچگونه ابزار خاصي استفاده مي شود.

تنها ابزارتمرين ، خود فكر است و فرد مستقيما به نظاره و مراقبت از فكر و چرخش آگاهيدر حال تمرين مي پردازد . آنترا مونا در چند مرحله تمرين مي شود.

از رها سازي فكر و احساسات آغاز مي شودو سپس با نظاره بر افكاري كه بطور اتوماتيك و خودكار در سطح ذهن ظاهر مي شوند ادامه مي يابد.

آنگاهشخص به اراده ، افكار بد و نا خوشايند ي را در ذهن ظاهر مي سازد و اين كاررا مدتي تكرار مي كند و سپس بلعكس به افكار خوب و بدي انديشيدن ، به تمرينادامه مي دهد.

اين مرحله بسيار جالب ، مهم است و فرد بطور عملي يادمي گيرد چگونه در زندگي روزمره بدون قضاوت و داوري و چسبيدن به برچسب هايخوبي و بدي رايج ، عمل مشاهده و ديدن حقيقت را تجربه كند.

برايتجربه اي از سكوت درون و فراسونگري آنترا مونا تمرين بسيار خوب ، سريع وموثر است. آنترا مونا مقدمه بسيار خوبي براي مرور تاريخچه شخصي و رهائي ازهويت هاي دروغين و سراب شخصيت و زندگي است. آنترا مونا روش خوبي برايتولدهاي مداوم است.

آموزش آنترا مونا

در یک وضعیت راحتی بنشینید

مرحله (1) تنفس یوگائی (دم، حبس دم ، بازدم) 3دقیقه

مرحله (2) به درون و ذات خود بیاندیشد 2 دقیقه

مرحله (3) از درون این پرسش را تکرار کنید 3 دقیقه

من کیستم؟

وبدون قضاوت،داوری و تجزیه و تحلیل به پاسخ و حس درونی از خود نظاره کنید .

مرحله (4) حالا فکر، احساس یا اندیشه بد و منفی هائی را به اراده در ذهن تداعی کنید و به آن فکر کنید. 3 دقیقه

مرحله (5) حالا فکر ، احساس یا اندیشه خوب و مثبتی را به اراده در ذهن تداعی کنید و به آن فکر کنید . 3 دقیقه

مرحله(6) حالا فقط به این فکر می کنم که به هیچ فکری نیاز ندارم و به ورای خوبی و بدی می اندیشیم . 3 دقیقه

مرحله (7) ذهن را آزاد می گذارم و استراحت می کنم . 3 دقیقه

منبع سایت lifeyoga.ir