يانتراها
: طرحها و تصاوير مقدس و سنتي هستند. اين ها نقاشي هاينماديني هستند كه داراي يك مركز يا نقطه تمركز توخالي مي باشند كهنمايانگر مفهوم بيندو است . بيندو جرقه است آغاز است و تماميت كل كائناتمي باشد يانتراها را در سطح چشم قرار مي دهند (جلوي ديد) و بر روي آنهانمركز مي كنند تا به ايجاد آگاهي معنوي كمك نمايد.( البته كاربرد يانتراهابسيار مشكل بوده و من سعي ميكنم كه در مطالب بدي تحقيقات بيشتري كنم كهبتونم به شما اطلاعات مفيد و جامعتري بدم )

كوان ها : كه از سنت ذنگرفته شده تكنيكهاي ديگري هستند كه جهت كمك به تمركز و مدي تيشن مورداستفاده قرار مي گيرند . كوان عبارت است از پرسشي كه ظاهرا جوابي نداردكوان به گونه اي طراحي مي شود كه ذهن منطقي را گيج كند تا شما بتوانيدتمركز كرده وارد حالت مدي تيشن شويد. مي توانيد يك كوان را در طول روزمورد بررسي قرار دهيد و يا اينكه ضمن مدي تيشن انفعالي درباره ي آن فكركنيد در انجا براي مثال سه كوان را مي آوريم
1- شكل اصلي من قبل از اينكه پدر و مادر من متولد شوند چه بوده است ؟
2- يك دست چگونه صدايي ايجاد مي كند؟
3- من كي هستم؟