۱- يک نفر روی زمين دراز ميکشد.
۲- ۴ نفر دور او نشسته و با يک انگشت خود که يک انگشت زير گردن و يک انگشت زير کمر و يک انگشت زير ران و زانو را ميگيرند.
۳-در يک اتاق کم نور چشم خود را ميبنديم و به ترتيب و کم صدا ميگوييم ابجد،هوز و... بچه جن مرده، بچه جن را بردن قبرستون، بچه جن را دفن کردن،اوووووو.
آخرش را ميکشيم و بعد از ۳ ثانيه چشم را باز ميکنيم و ميبينيم که بلندش کرديد.

البته کلمات ابجد را بايد بصورت صحيح خواند.