تمرکز :
در نخستین گام برای دستیابی به قدرتهای روحی طالب بایدتوانایی تمرکز را در خود پرورش دهدو این امر، قدرت نگه داشتن توجه به شیئیمعین برای چند گاهی است. کمتر کسی این نیرو را دارد، ولی بسیاری فکرمیکنند که مینوانند این کار را انجام دهند . بهترین راه رشد قدرت تمرکز،تمرین با چیزهای آشنا و اشیاء معمولی مانند یک مداد ، کتاب، وسیله زینتی ونظایر آن است. شیء مورد نظر را در دست گرفته و در جزئیات آن دقت کنید؛ذهنتان را وادار کنید تا جزء جزء آن را ملاحظه کرده ، هر گوشه ای از آن رادر خود ضبط نماید . بعد آن شیء را به کناری بگذارید و چند ساعت بعد باز آنرا برداشته همان کار را تکرار کنید. باکمال تعجب مشاهده خواهید کرد که چهبسیار نقاطی که در بار اول از چشمتان پنهان مانده بود؛ این عمل را آنقدرتکرار کنید تا مطمئن شوید که دیگر به طور کامل آن شیء را بررسی کرده اید.روز بعد چیز دیگری بردارید و همان روند را تکرار نمایید. چنی مشقی نه فقطقدرت دریافت شما را بسیار گسترش خواهد داد ، بلکه توانایی تمرکزتان را همافزایش خواهد داد و این برای بسط و تعالی قدرتهای نهانی شما هم بسیارارزشمند است.