● هدف از آرامش كاربردي به كارگيري تمام فنون ريلاكس در هنگام روبرو شدنبا موقعيت هاي نابهنجار است. به طوري كه اكثر افراد بعد از بهبودي و باقرار گرفتن در موقعيت هاي اضطراب زا مجدداً دچار تنش و بازگشت بيماري خودمي شوند، بنابراين با به كارگيري آرامش كاربردي مي توان خود را با جامعههماهنگ كرد و به آرامش دائمي رسيد.

● به كار گيري فنون آرامشكاربردي در اشخاص متفاوت خواهد بود كه بستگي به حساسيت هاي فردي و تنش هايحاصله دارد. ولي به طور كلي فن به كارگيري مرحله به مرحله در شكل سادهشروع شده و به مراحل پيچيده ختم مي شود.

● براي درك چگونگي شروع وادامه اين تمرين بايد ارزيابي دقيقي از خود داشته باشيم و حالات روحي خودرا نسبت به موقعيت هاي متفاوت دسته بندي كرده و از شكل ساده تا پيچيدهنمره گذاري كنيم و بعد از راحت ترين موقعيت شروع به مشكل ترين موقعيت پرتنش براي رفع حساسيت زدايي اقدام كنيم.

● براي ارزشيابي بايد حالاتروحي فعلي و گذشته خود را با كمك گرفتن از دوستان مورد سنجش قرار داده وآنها را دقيق يادداشت كرده و بعد با حدس و گمان علل حالات روحي خود رامشخص كنيم.

● بعد از ارزيابي بايد سعي كنيم با ارائه منطق راه حلمناسبي براي معماي دروني پيدا كنيم و با تجزيه و تحليل دقيق پنهان بهعلل بدست آمده پرداخته و با راه حل مناسب نهايت كار را در نظر بگيرم. اينامر موجب آن مي شود كه ؟؟؟ پنهان از اعماق درون بيرون آمده و به خود آگاهبرسد همين امر موجب تخليه و آرامش روان مي شود.

● بعد از مشخص شدننكات ضعف آنها را به راحتي پذيرفته و در جهت اصلاح آن اقدام كنيد تا هممجبور به سركوب عواطف نشويد و هم با عقل و منطق در راه اصلاح آن بر آيد.

●براي كسب آرامش هم به نقاط ضعف خود توجه كنيد و هم به نقاط ضعف ديگران باتوجه به نقاط ضعف ديگران نقاط ضعف خود را بهتر پذيرفته و در نهايت موجبافزايش اعتماد به نفس خود خواهيد شد يعني مشاهده گر زواياي روحي خود وديگران باشيد و سعي كنيد هم به خود و هم به ديگران كمك كنيد.

● قبلاز اقدام به عمل و ارائه رفتار و كنش راحت و ريلاكس در عالم تخيلات رفتارخود را با ديگران تنظيم كنيد و بعد با آمادگي رواني كامل كم كم براي اقدامبه عمل آماده شويد.

● براي موفقيت بيشتر در عمل و رفتارتان ميتوانيد صحنه هاي خيالي را ايجاد كنيد و يا به تصوير كشيدن ديگران در صحنهتخيلي اقدام به عمل كنيد و با بازسازي صحنه تخيلي حالات و رفتار خود رادقيق تر تنظيم نماييد يعني با خودتان تئاتر بازي كنيد.

● اگر درمرحله اقدام شكست خورديد و مجدداً دچار تنش شديد به مقدار كم و اندكموفقيت خود فكر كنيد و از شكست به عنوان كسب تجربه ياد كنيد و بعد ازبازسازي صحنه مجدداً با آمادگي بيشتر اقدام نماييد و به موفقيت كامل فكركنيد.

● هر عملي را كه مي خواهيد انجام بدهيد و با شجاعت كاملاقدام كنيد و بگذاريد ديگران شاكي شوند و براي دفاع از خود تلاش كنيد شمابا راه حل منطقي و به شكل پسنديده اعمالتان را با شوخي و مزاح هماهنگ كردهتا به شكل مردم پسندانه جلوه كند.

● در نهايت هر عملي را كه ميخواهيد انجام بدهيد و ظيفه خود را در عمل نيك و پسنديده بدانيد و عاقبت ونتيجه كار را به خداوند رحمان واگذار كنيد، زيرا خداوند مصلحت ما را بهتراز خودمان مي داند.

منبع: ریلاکس تراپی