● كم و كيف انرژي روحي يا رواني موجود زنده نقش به سزايي در سرنوشت سلامتيو يا بيماري داشته به طوري كه براي تعيين كيفيت سلامتي مي توان از دستگاهمخصوص براي مشاهده اشعه يا هاله هاي نوراني اطراف موجود زنده استفاده كرد.

●ميزان قدرت انرژي و رنگ هاله مي تواند نوع بيماري را مشخص كرده و حتيبيماري هايي كه در آينده رخ خواهد داد و اين كه سير بهبودي چگونه خواهدبود را نشان مي دهد.

● اثبات انرژي رواني و هاله هاي اطراف آن وارتباط آن با نوع سلامتي و بيماري نشانگر آن است كه بيماري رواني موجببيماري جسم مي شود. به همين منظور براي سلامت و بهبودي جسمي بايد به سلامتو بهبودي روحي توجه شود.

● براي سلامت و بهبودي روح بايد به آرامشمتعالي و عرفاني رو آورده و با تكيه به منبع آرامش كه خداوند سبحان استموجب آرامش روح و تسلي خاطر شده و در نهايت موجب بهبودي بيماري جسمي ميشود.

● بهترين طبيب روح و مشوق ازلي و ابدي و بهترين درمان، عشقدرماني و بهترين دارو ذكر و دعاست به طوري كه معالجه گراف روحي نيزمعتقدند آنها وسيله اي بيش نيستند شفا و درمان از طرف خدا مي آيد.

●براي كسب آرامش روحي به طور كلي دو عمل بايد انجام داد: الف) تقويت قدرتروحي و رواني ب) دميدن روح پاك براي هدايت قدرت روحي و رواني.

●نفوذ شخصي علامت قدرت روحي و رواني است كه گاه با آرامش ظاهر موجب تقويتروحي و اعتماد به نفس خود مي شويم كه اين عمل اثر كوتاه مدت دارد كه گاهبا افزاش قدر واقعي با نفوذ كلام و قدرت رفتاري بر ديگران تسلط پيدا كردهو باعث افزايش اعتماد به نفس واقعي شده كه اثر درازمدت را دارد و اگر هردو با هم باشد بهتر است زيرا موجب آرامش رواني دائمي مي شود.

●انتقال آرامش به دو صورت ميسر مي شود. الف) ارادي: با ايجاد تمركز فكر ودعا و ... ب) غير ارادي الگوهاي مغزي و احساسات يكسان انتقال آرامش ازطريق انرژي رواني انجام پذير است و ربطي به بُعد مكان و زمان ندارد اينانتقال از نوع روحاني و معنوي است.

● بعد از سير صعودي در تكاملانسانيت و قرب به خداوند رفته رفته انرژي روحي و رواني او در جهت صفاتپسنديده و اخلاقي قوت مي گيرد و در همين اثناء ميزان انرژي و رنگ هاله بهشكل بهتر تغيير پيدا مي كند و به رنگ هاي آبي، سبز و سفيد در مي آيد، بهطوري كه رنگ هاله علما و ائمه سفيد است و موجب درخشش و روحانيت چهره آنهانيز مي شود و با دور شدن از خداوند هاله سياه شده و رنگ چهره نيز از حالتدرخشندگي خارج شده و به تيرگي مي گرايد.

● برترين قوه عشق پاك است،عشق آلودگي هاي دروني را مي زدايد و موجب تسكين روح شده و موجب پيوند باخدا گشته و با ايجاد وحدت آرامش اعجاز انگيزي تمام وجودمان را فرا مي گيرد.

●از ديدگاه عرفان درد به خودي خود معنا ندارد. درمان درد، درمان نفس بيماراست براي رسيدن به آرامش بايد نفس بيمار خود را معالجه كنيم و از طرفي ازهوي و هوس ها دور شويم وگرنه آرامش روحي ميسر نخواهد شد بايد از روح پليددوري جوييد و به روح پاك و مقدس عرفاني برسيم.

● براي معالجه نفسبيمار بايد هر دم مراقب حال و هواي خود باشيم تا افكار پليد نفوذ پيداننمايد براي اين منظور بايد دائم ذكر بگوييم و به روح ملكوتي پيوند بخوريمو به آرامش حقيقي برسيم و براي مراقبه كلاسيك يا مديتيشن مي توانيم درمحلي ساكت، راحت و صاف و كشيده بنشينم و خيلي آرام و موزون و كشيده ذكري را بر زبان جاري كنيم و بعد از دقايقي از يك احساس آرامش بايد هميشه در هرحال مصلحت و مشيت خداوند را سر لوحه كارهايمان كرده و به آن رفتار كنيم.