● بيوفيدبك حالتي است كه شخص آگاهانه به حالت ها و احساسات قبلي خود برگشتمي نمايد تا بتواند احساسات خود را عميقاً درك كند و آنها را تحت كنترلارادي خود بگيرد.

● در مغز مراكزي وجود دارد كه نسبت به احساساتبرانگيخته مي شود تا بتواند هماهنگي لازم را براي برقراري تعادل ايجاد كند. براي هماهنگي دقيق تر درون و برون اين مراكز معكوس يا متضاد دارند كهنسبت به احساسات متضاد برانگيخته مي شود، مانند سيري، گرسنگي، خشم و شادي،سرما و گرما؛ مغز با توازن اين دو مركز، توازن و تعادل را ايجاد مي كند.

●براي توازن و تعادل روحي و جسمي بايد بتوان اين احساسات را به صورت اراديو خود آگاهانه بيدار كرد و افزايش يكي از اين دو حس متضاد به حالت توازن وآرامش روحي رسيد.

● براي بيداري احساسات بايد در حافظه اين احساساترا بايگاني و نگه داشت تا در صورت لزوم با بيداري يكي از دو حس متضادبتوان حالات تعادل و آرامش را ايجاد كرد.

● بعد از بيداري احساساتمي توان احساسات خوشايند را تقويت و احساسات ناخوشايند را كمي تضعيف كردتا احساس نشاط و آرامش دائمي برقرار شود.

● براي بيداري احساسات وحالات روحي بايد ابتدا چرخش آگاهي به احساسات فيزيكي و يا احساسات فعليكرد. سپس مرحله به مرحله احساسات قلبي را بيدار كرده و آنها را در حافظهذخيره كرده تا در صورت لزوم بتوان با دسترسي به حافظه احساسات مورد نظر رابيدار كرد.

● گاه احساسات به صورت سمبليك در ضمير ناخودآگاه نقش ميگيرند و براي كنترل اين احساسات مي توان به عمل خواسته يا نيت كردناحساسات سمبليك را بيدار كرد و آنها را تحت كنترل در آورد.

●بيوفيدبك در چهار مرحله است بعد از تسلط كامل در هر چهار مرحله مي توان بهسرعت احساسات را در هر موقعيت بيدار نموده و جسم و روح را تحت كنترل گرفتو نهايتاً به تعادل روحي و آرامش رسيد.

● براي كنترل بهتر احساساتمتضاد بايد به صورت تسلسلي و پشت سرهم بيدار شوند تا وجه التفاوت اين دوحس بهتر درك شده و راحت تر بتوان آنها را بيدار و ايجاد توازن و تعادلروحي كرد.

● تمرينات ابتدا بايد با حوصله و دقيق سپس رفته رفته باسرعت بيشتر انجام شود و با تكرار تمرين مي توان دو احساس متضاد را درحافظه حكاكي كرد و به سهولت آنها را به ياد آورد و كاملاً به شكل واقعي وحقيقي آنها را بيدار كرد.

● با گسترش آگاهي بر احساسات واقعي و حتيكاذب مي توان به كنترل شديدتري رسيد به طوري كه اعمال خارق العاده را باكنترل ذهني به انجام رساند و اين است اسرار كار يوگيها.