تصورات و تخيلات الگوهاي ذهني هستند كه بر كنش و رفتار هر شخص اثر مستقيمدارد كه حالات روحي، شخصيت و حساسيت هر فرد را در بر مي گيرد.

●الگوهاي ذهني ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محيط مي تواند حالات روحي او رادچار اختلال و شخص را حساس و شكننده كند و در اثر كمترين استرس دچار تنش وبيماري هاي روان – تني شود.

● يك تصور عميق از الگوي ذهني مناسب ميتواند يك شخصيت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط و مقاوم نمودن روح ، دراعماق وجودمان شكل بدهد. همواره شخص با يك ديد برتر مي تواند بر امورتسلط داشته باشد و اين اعتماد به نفس موجب آرامش رواني شخص شود.

●الگوهاي ذهني ايجاد شده در ذهن، بستگي به موقعيت اجتماعي و دگرگوني هايمحيطي و حتي وضع ظاهري و در نهايت تفسير ما از زندگي دارد و خلق اينالگوهاي ذهني در ارائه تنش و آرامش مؤثر است.

● قوي ترين قوه"مخيله" است زيرا بدون وقفه و 24 ساعته حتي بدون حضور محرك كار مي كند واثرات عميقي در نگرش و تفكر و حالات روحي ما دارد.

● درد و درمانبستگي به اميد و ديد مثبت و منفي شخص دارد زيرا در ديد منفي و نااميدانه،حالات درد و بيماري ما تصوارت رنجوري بدن ملكه ذهن مي شود و در ديد مثبتشفا و سلامت و تندرستي ملكه ذهن مي گردد.

● ملكه ذهن مثبت يا منفي به اعماق درون نفوذ مي كند و در آن صورت خواسته يا ناخواسته اعمال بدن را تحت تأثير قرار مي دهد.

●براي ورود الگوهاي ذهني به اعماق درون، بايد در حالات خلسه و از خود بيخود شدن قرار گرفت و هر چقدر عمر خلسه بيشتر باشد الگوهاي ذهني شديد دراعماق درون حكاكي مي شود.

● ارسال الگوهاي ذهني شديد در اعماق درون به دو صورت امكان پذير است :

الف) طبيعي : مانند عشق، ايمان، ترس، دعاهاي شبانه ، ...

ب) مصنوعي : فيكس چشمها، بي حسي عضلات، بي حركتي بدن و ...

●براي كسب آرامش روحي بعد از ريلكس تن، بايد به تخيلات و اميدها و آرزوهاو خاطرات شيرين پرداخت تا روح ارضا شود. تصور زيارتگاه ها و اماكن مقدس بهروح آرامش عميق تري مي دهد.

● در تصورات و تخيلات دسترسي بهغيرممكن ها روح را ارضا مي كند و يك شخصيت برتر در بازسازي و تكامل روحيمي شود و در نهايت موجب تقويت و آرامش روحي مي گردد.

● "تصورات" مي تواند يكي از قوي ترين اثرات آرامش را داشته باشد زيرا مي توان در هر موقعيتي اين تكنيك را به كار گرفت.