آرامش عضلاني

● در اثر ترس و اضطراب و تنش حاصله تنس Tense)) ياانقباض عضلاني ايجاد مي شود. بنابراين براي كاهش ترس و اضطراب مي توان تنشزدايي كنيم يا عضلات را وانهاده كنيم. نهايتاً در قبال آرامش و يا ريلكستن، آرامش روان نيز ايجاد مي شود.

● بي حركتي و رهايي عضلات به سرعت مي تواند تنش حاصله و تنس عضلاني را كم كند و اضطراب و تنش هاي فكري را كاهش دهد.

●براي درك و آگاهي از ريلكس عضلات را در حالت تنس يا انقباض شديدتر قرار ميدهيم تا بعد از رهايي ، هم تفاوت انقباض و ريلكس را درك كنيم و هم بهريلكس عميق تري برسيم.

● تنس يا انقباض عضلاني در قسمت هاي مختلفناراحتي هاي متفاوتي را ايجاد مي كند. تنس در گلو و تارهاي صوتي موجب لرزشيا خشن شدن صدا، تنس در عضلات سر موجب سردرد، و تنس در روده ها موجب كوليتيا دل دردهاي عصبي مي شود. بنابراين يك ريلكس عميق مي تواند همزمان تمامتنس يا تنش هاي حاصله را برطرف كند.

● براي ريلكس عضلاني در پنجمرحله از پاها شروع مي كنيم و بعد دست ها و سر و صورت، عضلات شكم ، كمر وسينه ؛ و در آخرين مرحله به تمرينات مركب به طوري كه چند عضله با هم ريلكسشوند اقدام مي كنيم.

● براي ريلكس مي توان از تمركز فكر بر رويعضلات استفاده كرد و آنها را شل و كرخت و بي حس كرد و با كنترل ذهني تمامعضلات را از حالت تنس خارج نمود ؛ و از ريلكس تمركزي مي توان در تمامحالات و شرايط استفاده بهينه كرد.

● وقتي عضلات با تمركز فكريريلكس مي شوند بدين معنا نيست كه واقعاً عضله شل شده باشد بلكه با تمركزفكر پيام هاي انتقال عصبي را مجهز به كاهش تحريك عصب سمپاتيك مي كند وعضله از حالت تنس حاصله از تنش خارج و به حالت وانهادگي يا ريلكس در ميآيد.● مرحله لتارژي يا موت كاذب از عميق ترين مراحلريلكس است به طوري كه فرد در اين مرحله كاملاً بي حس مي شود و اگر تيغي بهعضلات او بزنيد احساس درد نخواهد كرد. در اين حالت آرامش به حد اعلاي خودمي رسد و شخص در حالت خلسه و از خود بي خود شدن دور از هرگونه اضطراب وتشويش خاطر قرار مي گيرد.

● بعد از رهايي و شل و كرخت كردن عضلاتممكن است احساس سنگيني در عضلات حس شود و مي توان با تمركز فكر احساسسنگيني را افزود تا حدي كه نتوانيم حركتي كنيم و به مرحله آرامش عميق تربرسيم زيرا ايجاد سنگيني در اوج ريلكس است.

● در هر وضعيتي اگر خودرا سنگين حس كنيد و اگر به طور كلي هميشه آرام و متين و سنگين حركت نماييداز يك آرامش هميشگي برخوردار خواهيد شد.

● در اثر احساس سنگينيريتم تنفسي و ضربان قلب نيز آهسته و آرام خواهد شد و اين سنگيني موجبسنگيني و متانت در شخصيت شما نيز خواهد شد.

● يوگا ورزش روحي استكه مبادرت به تمرين آن موجب تقويت اعصاب و تنظيم و تقويت غدد داخلي ومقاوم شدن روح و ريلكس عضلاني و در نهايت كسب آرامش خواهد شد.

●براي كسب آرامش از طريق استحمام ابتدا بايد با استفاده از آب گرم تنسعضلاني را كاهش داد و سپس با آب سرد شور و نشاط و تقويت اعصاب را ايجادنمود ؛ به طور كلي با استحمام روزانه مي توان به آرامش خوبي رسيد.

●دستگاه ارتعاش دهنده موجب تحريك عضلات مي شود و احساس شادابي و ريلكس ميكند. با تحريك مداوم عضلات چهره مي توان در حفظ جواني و جلوگيري از چين وچروك صورت اقدام نمود.

● حمام آفتاب موجب تحريك عضلاني مي شود وايجاد شور و نشاط مي نمايد و روي دم و بازدم منظم و تقويت اعصاب شديداًمؤثر است ؛ البته ولي آفتاب شديد با تحريكات شديد فرد را عصبي تر نيز ميكند ولي استفاده بهينه از آفتاب شخص را خوش مشرب و اجتماعي مي كند.