1- کارهاي فکري به طور وقفه ناپذير و با هجوم افکار مزاحم، مغز را دائم درحالت تحريک نگه مي دارد و اجازه استراحت به سلول هاي مغز نمي دهد.بنابراين تحريکات مداوم، سلول هاي مغز را خسته مي کند و موجب تنش مغز ميشود.

2- تحريکات مداوم مغز موجب افزايش ضربان هاي الکتريکي مغز ميشود . افزايش تحريکات مغز موجب افزايش تحريکات عصبي مي شود و کل سيستم بدنرا که شامل دستگاه اعصاب و غدد مترشحه است مختل مي کند.

3- برايآرامش مغز بايد تحريکات يا ضربان هاي الکتريکي را کاهش داد تا به حالتمهار يا آرامش برسد؛ که به وسيله کاهش تحريکات، ارائه تحريکات يکنواخت،عمل شرطي کردن، افزايش تمرکز فکر و شناخت ساعت بيولوژيک مي توان اين امررا انجام داد.

4- اگر قسمتي از مغز را مهار کنيم فعاليت حرکتيعضلات مربوطه کاهش پيدا مي کند و عضلات کرخت و شل مي شود و بالعکس، اگرمانع فعاليت حرکتي عضلات شويم و انقباض آنها را کاهش دهيم، قسمت مربوطهمغز مهار مي شود.

5- روند مهار تدريجي است که توسط سه مرکز در مغزو با توليد چهار هورمون انجام مي گيرد و مهار هر قسمت مغز، ارتباط عصبي-عضلاني همان قسمت را به علت کاهش تحريکات عصبي با مغز قطع مي کند. درنتيجه حرکات عضلات مربوطه کند و در نهايت کرخت و بي حس و ريلکس مي شود.

6-قسمت مرکزي مغز آخرين محلي است که مهار مي شود. اين قسمت معمولاً به عنوانيک بخش بيدار به صورت سلول هاي نگهبان عمل مي کند و با کوچکترين تحريک بهصورت شرطي، يا در مواقع خطر، قسمت هاي ديگر مغز را نيز از حالت مهار خارجو شخص را بيدار مي کند.

7- خواب پنج مرحله دارد که چهار مرحلهمسئول ريلکس به نام خواب آرام يا کند ، و يک مرحله مسئول رويا به نام خوابسريع است. در خواب آرام ، مرحله به مرحله ضربان هاي الکتريکي کاهش پيدا ميکند به طوري که در مرحله چهارم به يک ضربه در ثانيه مي رسد و حالت ريلکسعميق ايجاد مي شود.

8- خواب مرحله چهارم علاوه بر اينکه يک ريلکسعميق ايجاد مي کند باعث ترميم ضايعات سلولي به صورت اتوماتيک در کل بدن ميگردد و اثرات اعجاز آميز درماني دارد.

9- هر دوره يا سيکل خوابحدوداً 90 الي 120 دقيقه است که ساعت بيولوژيک اين دوره ها را تنظيم ميکند. بنابراين براي يک خواب خوب و رضايت بخش، همزمان با اعلام زمان خواباز طرف ساعت بيولوژيک که با علائم کرختي و شل شدن و سنگيني و کندي حرکاتمشخص مي شود، بايد بخوابيم و با تنظيم ساعت بيولوژيک با چند دوره خوابکامل بيدار شويم.

10- با شناخت مکانيسم خواب و توليد امواج مغز ميتوانيم به شکل مصنوعي با کرخت و بي حس کردن و سنگيني عضلات خود، تا مرحلهچهارم خواب پيش برويم و از يک خواب مصنوعي خوب براي کسب آرامش استفادهکنيم.

کلينيک هاي خواب درماني با ارائه يک برنامه منظم، شخص را باروش هاي متفاوت به مدت طولاني به خواب مي برند و در اثر مهار و ريلکس عميقبه مدت طولاني ، بيمار بهبودي و شفاي خود را به دست مي آورد.

11-براي کسب آرامش بايد با مکانيسم خواب آشنا شويد و با رعايت روش هايخوابيدن و بيدار شدن ، خود را معالجه کنيد زيرا خواب خوب علاوه بر ايجادآرامش، با ترميم سلول هاي آسيب ديده در جريان بيماري ها، موجب درمان ميشود.