1- عرفاً و اصولاً افراد آرام از تنفس عميق ، و افراد مضطرب و هيجاني از تنفس تند، سطحي و کوتاه برخوردارند.

2- تنفس تند و سطحي انرژي رواني را تقليل مي دهد و کارکرد طبيعي بدن را مختل مي کند و تنش هاي حاصله را افزايش مي دهد.

3- چهار نوع روش تنفسي به ترتيب زير است:

الف)تنفس شانه اي که شخص با بالا بردن شانه هايش عمل دم را انجام مي دهد و درعمل باز دم شانه ها مجدداً پايين مي آيد، اين تنفس در حالت هيجان زدگي پيشمي آيد.

ب) تنفس سينه اي: عضلات بين دنده اي با انقباض و انبساط،حجم تنفسي را کاهش يا افزايش مي دهند و در افرادي که در حالت عادي به سرمي برند رخ مي دهد.

ج) تنفس شکمي : در اين حالت شکم به جلو و عقب مي رود و کساني که در وضعيت آرامش به سر مي برند اين حالت را دارند.

د)تنفس سينه اي- شکمي: کساني که از آرامش خيلي عميق برخور دارند، از اينتنفس برخوردارند در اين تنفس هم تنفس شکمي و هم تنفس سينه اي وجود دارد.

4-کمترين حجم تنفسي مربوط به تنفس شانه اي است که در مواقع اضطراب و هيجاناتبروز مي کند و بهترين نوع تنفس سينه اي- شکمي است که در حالت آرامش بروزمي کند.

5- براي کاهش اضطراب و هيجانات و دوري از هرگونه تنش بايدخود را به تنفس سينه اي- شکمي عادت بدهيم و اين تکنيک در کاهش هيجاناتواقعاً معجزه مي کند.

6- براي کسب آرامش و اصلاح تنفس بايد ازهرگونه حرکت شانه ها به سمت بالا جلوگيري کرد و باعمل دم و بازدم، شکم بهجلو و عقب برود و سينه فراخ شود.

7- در حالت هيجان زدگي مقداري ازهواي تنفسي در عمل بازدم کاملاً تخليه نمي شود و در ريه باقي مي ماند؛يعني عمل بازدم کوتاه و سطحي مي شود. بنابراين براي کاهش هيجانات ميتوانيد هواي تنفسي را با فشار تخليه کنيد که گاه در حالت عادي به شکل "آهکشيدن" در مي آيد.

8- در حالت خواب آلودگي، تنفس منظم و صدا داراز ته گلو شنيده مي شود. اين عمل عضلات را ريلکس مي کند و شخص را آمادهخواب مي کند. مي توان از همين تکنيک براي ريلکس عضلات استفاده کرد وليبايد مواظب باشيم که به خواب نرويم تا عضلات عميق تر ريلکس شود.

9-تنفس خنک کننده براي افراد عصبي و آتشين مزاج واقعاً معجزه مي کند و حرارتو داغي آنها را مي گيرد، که گاه افراد در وضعيت عصبي اين عمل را به طورطبيعي انجام مي دهند.

10- حبس تنفس باعث مي شود واحدهاي مغزي در يک نقطه متمرکز شوند و همين امر باعث تمرکز فکر و نشاط و شادابي مي شود.

11- تخليه تنش هاي حاصله، قوي ترين تکنيک ريلکس است ( که بدون استاد نمي توان اين تکنيک را تمرين کرد ).1