پراناياما فرايند تنفس يوگايي يا تنفس علمي است.

پرانا :به معني تنفس , تعرق , زندگي ,انرژي حيات , باد ,انرژي يا نيرو است .

ياما:بهمعني مدت زمان , تداوم , گسترش يا مهار نمودن است.بنابراين پراناياما معنيگسترش و كش دادن تنفس همراه با كنترل كردن آن را مي دهد.

هر تنفس شامل سه جز مي باشد:

1-دم يا استنشاق كه پر كردن معني مي دهد.(پوراكا)

2-حفظ كردن يا نگه داشتن تنفس به حالتي كه هواي بلعيده شده در داخل شش ها باقي مي ماند.

3-بازدم يا بيرون فرستادن هواي درون ريه ها كه رچاكا(تخليه ) مي نامند.

ناظر بودن بر روند عادي تنفس

بهمدت دو دقيقه بدنتان را ريلكس كنيد بدين صورت كه به پاهايتان فكر كنيد كهدر راحتي و وانهادگي كامل قرار گرفته اند و همچنين بعد از آن به ترتيب بهعضلات دست ,گردن وشانه , پوست سر و صورت , شكم و ستون فقرات را در آرامشكامل به ترتيبي كه گفته شد قرار دهيد.بعد از آن 15 دقيقه بر روند دم و بازدم خود به صورت آگا هانه ناظر شويد و روند تنفس را بطور عادي دنبال كنيدوبعد 5 دقيقه در جايي كه قرار گرفته ايد استراحت كنيدو از اين استراحت لذتببريد و بعد آرام تمرينتان را خاتمه دهيد.

هيچ گاه بعد از تمرين يا بعد از خواب به يكباره بلند نشويد همشه در جايي كه هستيد جند دقيقه بمانيد و بعد برخيزيد.


تنفس

تنفسنقش اساسي در حالات و روحيات ما دارد و پل ارتباطي روح و جسم ما است و اگرما بتوانيم بر تنفس خود تسلط داشته باشيم به قدرت هاي روحي زيادي ميتوانيم دست پيدا كنيم