تمرین از چنبره درآوردن مار
________________________________________
این تمرین
،تمرینبسیار خوبی است چون به شما کمک میکند از لحاظ جسمانی شکفته شوید و ذهنتانپذیرا شود این تمرین را میتوانید بصورت دسته جمعی نیز انجام دهید بعد ازموفقیت در این تمرین ممکن است در همان روز اول موفق شوید ارواح را در پلرنگین کمان ملاقات کنید .


بسیار خوب چشمانتان را ببندید وچند نفس عمیق بکشید سپس تمام بدن خود را در حالت وارهیدگی فرو ببیرید اولاز شست پا شروع کنید عضلات خود را منقبض و سپس رها کنید بر قوزک پایتانتمرکز کنید و همین کار را انجام بدهید تا قسمتهای بالای بدن عمل منقبض ورها کردن عضلات را تکرار کنید بخصوص به چاکرای خورشیدی توجه کنید و هرگونهاحساسی که در آنجا نگه داشته اید را رها کنید در خاتمه همین کار را باچشمان و عضلات صورتتان انجام دهید . حالا صاف بشینید مراقب باشید بدنتانرا منقبض نکنید و ستون فقراتتان صاف باشد بر انتهای ستون فقرات تمرکز کنیدو نفس عمیق بکشید همچنان که نفس را فرو میبرید تصور کنید که انرژی از زمینوارد کف پاهایتان میشود و از ساق پا عبور کرده و به چاکرای ریشه میرسدمجسم کنید که چاکرا مانند گلی باز میشود و دقت کنید که آیا گرمایی ملایمدر این ناحیه احساس میکنید؟ - حالا نفس را بیرون دهید و دوباره در حالی کهنفس را فرو میبرید نیرو را به سوی چاکرای خورشیدی بفرستید و احساس کنیدگلبرگها باز میشوند در تنفس بعدی انرژی را تا چاکرای قلب بالا ببرید و بعداز قلب به سراغ چاکرای پیشانی بروید و مجسم کنید که مانند گلی باز میشوددر تنفس آخر این انرژی را تا فرق سر به سوی نیلوفر هزارگلبرگ بالا ببرید وبگذارید مانند جویباری به سوی تمام مراکز جاری شود و کالبد اثیریتان راشاداب و سرزنده کند ، مدتی کوتاه استراحت کنید سپس هواس خود را به فرق سردهید شما انرژی زمین را به سمت بالا سوق داده اید و اکنون باید انرژی روحیعرصه های بالا را بسمت پایین بکشید برای این منظور تصور کنید که نوریطلایی بالای سرتان است و بگذارید نور نیز به نوبه خود به سمت هر چاکراپایین بیاید . احساس کنید که این نور تمام روزنه های وجودتان را با عشق ومحبت پر میکند و به شما انرژی و شادابی و خوشی میدهد و در عین حال بهترینحامی شما در برابر مسائل منفی است ، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمیاین نور حفاظتی برای شما میسازد که هر گونه منفی گرایی را که بسویتانمیاید دفع میکند . دو جویبار انرژی را احساس کنید که در چاکرای قلب به هممیپیوندند قلب نقطه هماهنگی و توازن است اگر بدن را بشکل صلیب تصور کنیدقلب نقطه تلاقی دو خط است وقتی این مرکز کاملاً فعال باشد تمام کارهایتانبر پایه ی عشق و محبت خواهد بود بنابراین در خاتمه حواستان را بر قلب ثابتنگه دارید و افکارتان را بسوی ساکنان دنیای ارواح بفرستید از آنها بخواهیدانرژیشان را با انرژی شما ادغام کنند و کمکتان کنند که آنها را روی پلرنگین کمان ملاقات کنید البته شک نکنید که آنها به شما کمک خواهندکردالبته نیاز نیست که شما چهره ها را تشخیص بدهید همین که آنها را ببینیدکافی است به مرور زمان میتوانید در این زمینه نیز پیشرفت بسزایی بکنید