سوشومنا:

يكي از مهمترين نادي ها مي باشد. در اين كانال مركزي ، ششچاكراي اصلي وجود دارد كه از ((مولادهارا چاكرا)) شروع مي شود و به ((آجناچاكرا )) ختم مي شود.

هنگامي كه در اثر تمرينات مختلف يوگا و خوراكمعتدل ، ناديهاي عمومي بدن پاكسازي مي شود و پرانا به سوشومنا ميرسد، دراين مرحله فكر كاملا مستحكم و باثبات و متمركز روي يك نقطه مي شود. اگرهنگامي كه سوشومنا فعال است به انجام مراقبه (مدي تيشن) بنشينيد ، پرانادر سوشومنا به جريان افتاده و وارد مدي تيشن عميق و شگفتي مي شويد. هنگاميكه ناديها پر از ناپاكي هستند پرانا نميتواند وارد كانال سوشومنا گردد وشخص از قدرت تمركز خوبي برخوردار نيست.

آيدا و پينگالا:

آنهادو مجراي هدايت پرانا مي باشند كه موجب رسيدن پرانا به مغز و بدن فيزيكيمي شوند. آيدا از بيضه چپ و پينگالا از بيضه راست شروع مي شود و آنها درسوشومنا نادي در مولادهارا چاكرا با هم اتصال مي يابند. ماه در آيدا وخورشيد در پينگالا حركت دارد. آيدا از سوراخ چپ بيني و پينگالا از سوراخراست بيني جريان پيدا ميكنند. آيدا خاصيت خنك كنندگي دارد كه انرژي ماهميباشد و منفي است. و پينگالا خاصيت گرم كنندگي دارد كه انرژي خورشيد ومثبت مي باشد. انرژي هاي مثبت و منفي (خورشيد و ماه) يا گرم و سرد ، يكساعت از سوراخ راست بيني و يك ساعت از سوراخ چپ بيني جريان دارد. انساندنيوي و مادي هرگز متوجه جريان آيدا و پينگالا نمي شود.

تنهاناديها كانالهاي هدايت انرژي نيستند بلكه كانالهاي ديگري نيز در بدنفيزيكي وجود دارند كه انرژي را در اشكال مختلف به همه بدن ميرسانند.

توسطتمرينات ((پرانايام)) و ديگر تمرينات يوگا همچون : جاپا يوگا و مدي تيشن ،ناديها از پرانا انباشته شده و انرژي به همه قسمتهاي بدن ، مغز ، سوشومناو كنداليني ميرسد و به علت انرژي فراوان ، يوگي در اين مرحله نياز به خوابو خوراك كمي خواهد داشت.


نادي ها و چاکراها:
کلمه ناديدر زبان سانسکريت به معناي کانال ميان تهي مي باشد. اين نادي ها هم در بدنزمخت و هو در بدن لطيف وجود دارند. کانالها در بدن زمخت همان رگهاي خونيهستند که وظيفه انتقال مواد غذايي را دارند اما در بدن لطيف اين کانالهاغير قابل اندازه گيري هستند زيرا از جنسي هستند که براي چشمان عمولي قابلمشاهده نمي باشند. اين ناديها وظيفه انتقال انرزيهاي مربوط به عالم هستيرا در فرد به عهده دارند.

ناديها بر حسب وظايفشان اسامي مختلفيدارند. (ناديکا ) ناديهاي کوچک هستند و (نادي چاکرا) مراکز عصبي در هر سهبدن زمخت ، بدن لطيف و بدن سببي ميباشند. در بدن لطيف نيز شبکه هاي عصبي ورشته هاي عصبي وجود دارند ولي با رشته ها و شبکه هاي عصبي بدن زمخت کاملامتفاوت هستند. تمامي اعصاب و شبکه هاي عصبي در بدن فيزيکي در انتها با يکشبکه عصبي لطيف در ارتباط هستند. در نتيجه ارتعاشات موثر بر مراکز فيزيکيبر روي مراکز لطيف نيز تاثير ميگذارد. تکرار مانترا (ذکر) بر روي مراکزعصبي فيزيکي و در نتيجه بر روي مراکز روحي لطيف (چاکرا) اثر ميگذارد.

ناديهانياز به پاکسازي دارند تا انرزي در داخل آنها به خوبي جريان داشته باشد.معمولا اين کانالها در افراد معمولي بسته و گرفته مي باشند و انرزي بهخوبي در آنها جريان ندارد.

در (شيواسامهيتا) گفته شده که تعدادناديها سيصد و پنجاه هزار هستند که چهارده تاي آنها مهم هستند و از مياناين چهارده تا ، ده تاي آنها مهمتر و در راس مي باشند که وظيفه آنهانگهداري پرانا ميباشد و از ميان اين ده نادي، سه نادي به نامهاي : سوشومنا، آيدا و پينگالا مهمتر و حياتي تر از بقيه هستند.


با ياد خدا ...