تمرينات مدي تيشن ، آسانا و پرانايام به همراه رژيم غذايي بر طبق قوانين يوگا ، بدن ، نادي ها و فكر را كاملا پاكسازي مي كند.
درپرانايام به اين تمرينات پاكسازي ، ((نادي شودهي)) يا ((آنولوما ويلوما)) ميگويند. اگر بدن بدن ناپاك و ناديها بسته باشند صعود نيروي كندالينيدر سوشومنا غيرممكن خواهد بود و پرانا قادر نيست به مولادهارا و سوشومنابرسد .
با ناديها بسته و آلوده نمي توان به مدت طولاني هوا را حبس كردو فكر نيز آرام و باثبات نخواهد بود. در صورتي كه با پاك شدن ناديها ،قدرت تمركز فكر بالا خواهد رفت و آرامش فكر و شادي و صلح درون بوجود ميآيد.
تمرينات پرانايام در صورتي كه به مدت شش تا دوازده ما بدون قطعشدن و به صورت منظم روزانه تمرين شود ميتواند بدن و فكر و ناديها راپاكسازي كند. توسط تمرينات پرانايام صورت شخص آرام ، شيرين و نوراني بافكري با ثبات و استوار مي شود. صدا نرم و دلنشين شده و خطوط خشن و چروكهاي عصبي صورت محو مي شود. پرانايام سيستم بدن را هماهنگ كرده و فرد برايانجام تمرينات پيشرفته تر آماده مي شود.
بر طبق متون يوگا از سوراخراست بيني هواي گرم و از سوراخ چپ بيني هواي سرد جريان مي يابد. بنابراينسوراخ راست مربوط به نادي راست پينگالا ( خورشيد) و سوراخ چپ مربوط بهنادي چپ آيدا (ماه) است . انرژي كه از سوراخ راست (پينگالا) جريان مي يابددر بدن ايجاد حرارت كرده و ارگانهاي بدن را فعال مي كند و انرژي كه ازسوراخ چپ (آيدا) جريان مي يابد ، خنك كننده و بازدارنده ارگانهاي بدن ازفعاليت بوده و فكر را باثبات مي كند. وقتي تنفس بيش از دو ساعت از يكسوراخ بيني جريان داشته باشد باعث افزايش سرما يا گرماي غير عادي در بدنمي شود. اگر پينگالا بيش از حد فعال باشد ، گرماي بدن افزايش مي يابد وفكر و اعصاب دچار اغتشاش مي شود و اگر ايدا بيش از حد فعال شود حرارت بدنتقليل مي يابد و توليد سرماي زياد و توقف فعاليتهاي فكري مي شود. انجامتنفسهاي يكي در ميان از سوراخ هاي بيني موجب برقراري تعادل بين نيروهايمثبت و منفي بدن شده و در پاكسازي بدن ، ناديها و فكر موثر مي باشد.

برايانجام تمرينات تنفسي پرانايام ، اولين مرحله تنظيم دو و بازدم به نسبت يكو دو است. يعني با چهار شماره نفس را به درون بكشيد و با هشت شماره هوا رابيرون دهيد. البته اگر انجام اين تمرين همراه با تكرار مانترا باشد تاثيريبسيار بيشتر خواهد داشت. بهترين مدت براي انجام اين تمرين حداقل يكسال ميباشد و چنانچه اين نسبت زماني تنفس همراه با تمرينات آسانا و مودرا وباندا انجام شود بسيار موثر خواهد بود.
پس از اين مدت زمان قدم بعديآغاز مي شود و آن رعايت نسبت زماني همراه با بازدم مي باشد. اين نسبت بهصورت (يك – چهار – دو ) مي باشد . يعني اگر مدت انجام دم چهار ثانيه بطولانجامد ، زمان حبس نفس چهار برابر آن (يعني 16 ثانيه ) و مدت بازدم دوبرابر آن (يعني 8 ثانيه ) بايد بطول انجامد. انجام تمرينات پرانايام بايدبه آرامي انجام شود.
اين نحوه تنفس موجب اتحاد نيروي پرانا و آپانا دربدن مي شود. همچنين موجب تبديل انرژي جنسي به انرژي روحاني ميگردد و درنهايت با توليد انرژي فراوان نيروي كنداليني به بالاترين چاكرا مي رسد. اين زمان بندي تنفس به مرور زمان و با افزايش مهارت فرد ( و زير نظر يكاستاد مجرب ) به تدريج به نسبت پنج – بيست – ده و سپس به نسبت هشت – سي ودو – شانزده تغيير ميكند.