1 - همه امكانات، مطلق، قدرت، تنعم و فراواني.
2 - بهتر و بهترين.
3 - فارغ البالي و خيرخواهي.
4 - قانون تقاضا و عرضه، دراما.
5 - شادماني كردن در موفقيت ديگران، انتظار بهترين را داشتن.
6 - هر شكستي در خود موفقيتي دارد.
7 - قدرداني، سخاوت، خداوند، شكاف و هدف.
8 - شادكامي و انسانيت.
9 - قصد يا آرزو.
10 - به قضاوت كردن نيازي نيست.
11 - نيروي سازمان دهنده در دانش مستتر است.
12 - عشق و خوش بودن.
13 - كسب درآمد براي ديگران، ايجاد انگيزه در ديگران.
14 - نه گفتن به ذهنيت منفي.
15 - زندگي مجموعهاي است از ارزشهاي متضاد، فرصتها و ارتباطات بيآلايش و صادقانه را بشناسيد.
16 - هدف زندگي و استعداد ناب.
17 - سؤال كردن.
18 - گرفتن به همان اندازه بخشيدن لازم است.
19 - خرج كردن، خدمت كردن.
20 - تعالي، آگاهي بي زمان، بانك استعداد، پرداخت عشريه.
21 - درك وحدت در وراي همه گونه گونيها.
22 - ارزشها.
23 - آگاهي ثروت بدون نگراني.
24 - قدرداني صادقانه و سپاسگزاري از همه كساني كه به ما كمك ميكنند.
25 - نيروي جواني.
26 - شوق به زندگي.