نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: مدی تیشن

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  مدی تیشن

  تمرنات مدیتشین:
  تمرین اول- استقرار آگاهی:
  نخستبا نیت و با طمانینه یک ریلاکس شدن تدریجی در تمام قسمت های بدنتان بهوجود بیاورید . از نحوه تنفس و چگونگی جریان هوا مطابق نظم طبیعی آن آگاهشوید. نیازی وجود ندارد که به صورت عمدی بر روی نحوه تنفس خوش تمرکز پیداکنید. تنها نظاره گر جریانی باشید که در وجود شما جریان دارد. به جریانانرژی عظیمی توجه کنید که به تدریج در درون شما متمرکز می گردد. بتدریجحدود آگاهی خود را به تمام قسمت های بدن گسترش دهید. توجه خودتان را بهروند حرکاتی معطوف کنید که در وجود شما گسترده شده است. تنها به احساسشکلی از آگاهی بپردازید که در کالبد شما به وجود می آید. این نوی آگاهی ,هر قدر ضعیف است , ولی وجود دارد. هر قدر که مایل هستید , می توانید احساساین وضع را ادامه دهید. نحوه پیدایش این حالت را در درون خود مشخص کنید.این احساسی است که نمی توان آنرا با لغات دقیقا مشخص کرد. این احساسارتباط به خود واقعی شما دارد. در هر شرایطی که تصمیم بگیرید که به درونخود برگردید , این احساس برای شما قوی تر و پر معنی تر می شود/

  تمرین دوم - احساس مرکز:
  بهحالت ریلکس بودن وارد شوید. از نحوه تنفس و نظم طبیعی که در وجود شما وجوددارد آگاه شوید. خودتان را با این جریان هماهنگ سازید . دریافتهای تنفسیخودتان را تعقیب کنید و امکان بدهید که شما را هدایت کند, تنفس ار در یکوضعیت عمیق تجربه کنید . خودتان را با این نظم درونی همنوا کنید. بگذاریدکه این جریان شما با به یک قسمت عمیق و مرکزی از وجودتان ببرد. در کناراحساستان قرار بگیرد. در یک احساس بی زمانی که به مشا ارائه می شود شریکشوید.
  عمیقا خودتان را در این مرکز غوطه ور سازید. احساس کنید که اینقسمت از وجود شما , طبیعت و ذات خود را به خارج , در فضا و زمان تا آنجاییکه تصور آن مقدور است , منتشر و متصاعد می کند. حدود این انتشار نامحدود وبیکران است. هر بار که شما این مرکز عمیق را احساس می کنید , از واقعیتهای موجود در درونتان بیشتر آگاهی پیدا می کنید. در صورت تمایل , بعدها همبرای شما امکان پذیر خواهد بود که به صورت آگاهانه در این کیفیت حیاتی کهبه طرف جهان خارج تابی نهایتها گسترش پیدا کرده و تشعشع می یابد شرکت کنید.

  تمرین سوم-من کیستم؟
  واردیک حالت ریلکس بودن بشوید. این سوال را از باطن خود بپرسید . من کیستم ؟جواب این است: من جسم نیستم. بر روی معنای این فراز تفکر و تعمق کنید.دوباره سوال را مطرح کنید , من چه کسی هستم؟ جواب این است : من اضطرابات وهیجاناتم نیستم. بر روی معنای این فراز تفکر و تعمق کنید. دوباره این سوالرا مطرح کنید: من چه کسی هستم؟جواب این است : من افکارم نیستم. بر رویمعنایاین فراز تنکر و تعمق کنید. بار دیگر این سوال را مطرح کنید : من چهکسی هستم؟ جواب این است: من یک مرکز شعور خالص و ناب هستم . بر روی معنایاین فراز تعمق و تفکر کنید.
  این کار ممکن و در واقع مفید است کهمبتدیان این مدی تیشن را به قسمت های مختلفی تقسیم کنند و هر بار بر روییک قسمت از آن مدی تیت کنند. پس از آنکه تمام قسمتها مدیتیت شدند , بر رویتمام قسمت ها به طور کلی مدی تیشن انجام می شود.

  تمرین چهارم- مدیتیشن بر روی نور:
  شمعیرا بر افروزید . طوری قرار بگیرد که برای تمرکز بر روی شعله شمع حالتراحتی داشته باشید. کاملا ریلکس شوید , ولی چشمانتان باز باشد, به شعلهشمع نگاه کنید . سعی کنید تا ماهیت آنرا بشناسید . چشمانتان را ببندید .بعد تصویر شعله شمع را در ضمیر باطنی خودتان مجسم کنید. اجازه بدهید که باچشم دلتان شعله شمع را مشاهده کنید. به صورتی درونی بر روی ماهیت و طبیعتتصوی ذهنی تفکر و تعمق کنید. تصور کنید که کالبد و وجود شما از دروننورانی و منور شده است . به صورتی که برای شما معنی دار باشد سعی کنید بااین نور تداخل و یکتیی پیدا کنید.

  تمرین پنجم- تعقیب تنفس:
  یکحالت ریلکس بودن به وجود آورید به صورت طبیعی تنفس کنید. آگاهی و توجهخودتان را بر روی شکمتان متمرکز سازید. به بالا آمدن و فرو رفتن آن درجریان تنفس دقت کنید. می توانید توجه و آگاهی خود را بر روی سوراخ بینیمتمرکز سازید تا نحوه ورود و خروج هوا از آن احساس شود. تنها متوجه جریانتنفس خودتان باشید. بدون آنکه تغییری ارادی در نظم آن ایجاد کنید و بدونآنکه امکان دهید که توجه و تمرکز شما سرگردان شود . موقعی که عوامل تفرقهبرانگیز خیال ظاهر شد , با آن به مقابله برخیزید و به آرامی توجه خود رابه مرکز تمرکزتان برگردانید.

  تمرین ششم - شمردن تنفس:
  این تمرینرا می توان ادامه شکل قبلی تصور کرد . در حالت ریلکس بودن قرار بگیرید .به صورت طبیعی تنفس کنید. با نظم دم و باز دم هماهنگی برقرار کنید. بهصورت ذهنی نفس های خود را بشمارید و به هر تنفس کامل یک نمره یا شمارهبدهید. تا شماره پنج بشمارید و پس از آن دوباره از اول شروع کنید.بخصوص دراین دو تمرین , تفرق حواس زیاد است. هدف شما باید این باشد که بدون حواسپرتی این تمرین ها را انجام دهید.

  تمرین هفتم- کشف دایره:
  بعنوانمقدمه از یک قطعه مقوا دایره ای ببرید و آنرا با رنگ دلخواهتان رنگ آمیزیکنید. یک نقطه در مرکز آن قرار دهید . یک حالت ریلکس بودن به وجودبیاورید. مقوا را در جلوی روی خود در فاصله مناسبی قرار دهید. بر روی ایندایره خیره شوید و درباره مفهوم سمبلیک آن به مدیتیشن بپردزید . بعد چشمانخود را ببندید و همان تصویر را در چشم دل خویش ایجاد کنید و مدیتیت بر رویآن را ادامه دهید. در لحظاتی که به آگاهی پاکی رسیدید , توجه خود را متوجهمرکز دایرهکنید . توجه کنید که در آنجا چه چیزهایی می آموزید.

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: مدی تیشن

  تمرین هشتم- در مقابل درخت :
  ایننوعی مدیتیشن است که در آن از قدرت خلاقیت تصویری استفاده میشود. بهتر استکه برای آماده شدن قبلا این متن را خیلی آرام بخوانید وآنرا روی نوار ضبطکنید . اگر این کار ممکن نباشد ,می توانید از ابتدا تا انتها آن را بهآهستگی مرور کنید . برای انکه این مدیتیشن در شرایط ایده آلی صورت بگیرد ,لازم است تا تصویر ذهنی به صورت واقعی احساس شود تا مدی تیشن کامل باشد.
  مدیتیشن های شهودی از این نوع اکثرا به صورت گروهی صورت می گیرند و این متنها برای گروه با طمانینه قرائت می شود تا برای آنها کشف و رویت این تصاویرذهنی با دیدن با چشم دل امکان پذیر گردد.
  حالت ریلکس بودن را در خودتانبوجود بیاورید . کوشش کنید تا تصویر مکانی که در آن قرار دارید , ازخاطرتان محو گردد . با کمک چشم باطنی تصور کنید که شما در کنار مرغزار سبزو با طراوتی قرار گرفته اید. هنوز سحرگاه است و قطرات شبنم بر روی علفهاقرار دارد. در روبروی شما در آن دورها درختی قرار دارد. شما به طرف آندرخت گام بر می دارید. شما بلاخره به درخت می رسید و در حالی که با پشت بهآن تکیه کرده اید , مدتی در این حالت قرار می گیرید. از همین جا شما میتوانید به ریشه های درخت مانند چنگالی عظیم که در دل خاک فرو رفته اند نگاهکنید. همانطوریکه خم می شوید , بر روی قسمت های مختلف ریشه دست می کشید وملاحظه میکنید که بیشتر قسمت های ریشه در داخل زمین قرار دارد . ریشه باعثمی شود تا آب وغذا از زمین جذب گردد و تنه درخت یک پایگاه و تکیه گاهمستحکمی در زمیت پیدا کند .حالا شما رویتان را متوجه تنه درخت می کنید وبا دستانتان آنرا لمس و احساس می کنید . حالا به طرف بالا نگاه کنید چگونه شاخه ها و برگهای درخت با وزش مجموعه نسیم به حرکت در آمده اند.بیشتر به تاج سبزی بالای درخت که از مجموعه شاخه ها و برگها تشکی شده نگاهکنید. در میان برگهای درخت میوه های آن و در وسط میوه ها , دانه های گیاهقرار دارند. موقعی که این میوه ها رسیدند , به زمین سقوط می کنند و اینامکان وجود دارد که از هسته هر کدام از این میوه ها حیات جدیدی شکل بگیرد. در درون هر هسته کوچکی یک درخت بزرگ بالقوه قرار دارد که قابل رویتنیست. در شرایطی که شما در مقابل درخت قرار گرفته اید . نمی دانید چهموقعی این درخت تنومند از تخم خارج شده و تا بحال چند زمستان بر آن گذشتهاست. شما به درخت نزدیکتر می شوید و انرژی عظیمی را که در اندرون درختقرار دارد , در بغل می گیرید , شما متوجه قدرت حیاتی عظیمی شده اید کهدرون درخت وجود دارد , درخت یک موجود زنده است و تنفس می کند. تغذیه میکند , رشد می کند و با تولید مثل نسل هایی از خود باقی می گذارد و بلاخرهمی میرد او دایره عظیمی را که چرخه حیاتی آنرا تشکیل می دهد , تکمیل میکند و به این ترتیب به طبیعت شکوفایی و استمرار می بخشد.
  شما در این صحنه تا موقعی که مایلی باشید می مانید , موقعی که تصمیم گرفتید صحنه را ترک کنید , تصویر ذهنی را محو می کنید.

 3. #3
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: مدی تیشن

  تمرین نهم- گل سرخ درونی:
  خودتان را ریلکس کنید , تصویر اطاق با جایی را که در آن قرار دارید از پرده ذهنتان بزدایید. بکمک دیده باطنی یا چشم ضمیر , خود را در فضای بیرون در آفتاب داغی تجسم کنید . شما در یک باغ گل هستید. بوی گل تمام هوارا پرکرده است. در اطراف شما , بوته های گل مملو از شکوفه هستند. شما به اطراف نگاه می کنید در اطراف شما انواع گلها قرار دارند. شما خودتان را در شرایط ایده آلی ملاحظه میکنید. شما به آرامی در میان گلها گام بر می دارید و با رایحه دل انگیز عصرها , تمام وجودتان را پر می کنید. برخی از گلها هم باز نشده و به صورت شکوفه هستند. بسیاری از آنها در اوج زیبایی و شکفتگی خود هستند . عده ای هم پژمرده شده اند.
  شما بوته گلی را پیدا می کنید که گلهایی بشدت قرمز دارد. در اینجا تمام گلها در شرایط کمال و زیبایی هستند. شما در گوشه ای می نشینید و به تدریج مجذوب و مسحور یک گل می شوید. مانند این است که شما برای اولین بار در عمرتان یک شاخه گل دیده اید. لطافت و برازندگی آن برای شما فوق العاده استثنایی جلوه می کند. نگاه کنید این گل چقدر قرمز است ! همانقدر قرمز است که خون درون رگها قرمز است. متوجه خارهایی باشید که در اطراف ساقه گل روییده اند. به کمک ضمیر و باطنتان به داخل یکی از غنچه ها وارد شوید تا مراحل شکوفایی آنرا درک کنید. احساس کنید که چگونه گل می شکفد تا زیباییهای نهانی خود را آشکار سازد . در اینجا به بهترین صورت قدرت و خلاقیت عشق در کمال زیبایی متجلی می گردد. حالا همانطوریکه نشسته اید , تصویری از یک گل را در اندرون خود به وجود بیاورید. این تصویر را درون قلبتان حفظ کنید. احساس کنید که گل موجود در اندرون شما , عشق و زیبایی خودش را به وجود شما می بخشد. شکفتن گلبرگها را در اندرون خودتان درک کنید. احساس کنید که این گل چه چیزی به شما عرضه میکند؟ به هدیه و برکت گل توجه داشته باشید. بگذارید دیگران هم در درک و دریافت این هدیه و برکت سهیم شوند.
  موقعی که احساس کردید که برای تمام کردن مدی تیشن آماده شده اید , بگذارید تا این تصویر از پرده ذهن شما محو شود و به آگاهی زمان بیداری برگردید.

 4. #4
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: مدی تیشن

  تمرین دهم - تالاب مملو از گل های مرداب (( لوتوس )):
  بهحالت ریلکس بودن درآیید , بگذارید تا تصویر اطاقی که در آن قرار گرفته ایداز پرده ضمیرتان محو شود. به کمک چشم باطن خودتان را در کنار برکه ای تصورکنید که از گل های تزئینی از جمله گل های نیلوفر آبی پوشیده شده است . اینتالاب در زیر درخت جوانی قرار گرفته است . روز گرمی است , همه جا را سکوتو آرامش فراگرفته است. اگر دقت کنید , میتوانید صدای ضعیف و ظریف بالحشرات را بشنوید . توجه خودتان را به سوی تالاب برگردانید . به درخششانوار خورشید که بر روی سطح آب تابیده است نگاه کنید. در لرزش و نوساناتسطح آب , یکدنیا زیبایی و جذابیت به چشم می خورد . گلهای سفیدی شبیه بهزنبق و سوسن بر روی سطح آب بالا و پایین می روند. شما به آرامی و عمیقامجذوب این زیباییها شده اید. شما مسحور گلهایی شده اید که در مقابلتانقرار دارند. بگذارید آگاهی شما از سطح آب به درون و اعماق آن فرو برود وبه جایی برسد که ریشه گلها در درون گل و لای قرار گرفته است. بگذاریدآگاهی شما در عمق تالاب به جستجو وگردش بپردازد , جایی که ریشه گلها قرارگرفته اند. این ریشه های گل آلود مستقردر تاریکی با طراوت , زیبایی ,شکنندگی و رایحه دل انگیزی که درشکوفه های سطح وجود دارد متفاوت و مغایراست. با این وجوداز طریق این ریشه ها , گیاه درجای خود مستقر است و موادغذایی مورد نیاز را از زمین دریافت می کند. حالا از طریق بینایی درونی خوداز درون ساقه حرکت کنید و به قسمت های سطحی آن برسید . این قسمت از گیاههمبه نوبه خود سیمایی متفاوت دارا. حالا از طریق مجاری درونی مشاهده میکنید که آب محتوی مواد غذایی به بالا سیر میکند. حالا با جریان آب به قسمتهای بالاتر بیایید , جایی که گلبرگها با بازشدن , زیبایی و فریبایی خود راآشکار می سازند و با یکدنیا تنازی در سطح آب غوطهمی خوردند. شما پنجه درافکنی ریشه را در میان خاک و قامت راست و ستبر ساقه را در درون هوا یا آبمشاهده کرده اید. حالا طراوت و زیبایی شکوفه ها و گلها را احساس می کنید.شکوفه هایی هستند که در دمای هوا , خود را برای باز شدن و رها گردیدنآماده میسازند . شما قسمت های سه گانه گیاه را احساس کرده اید. شما تمامکلیت گیاه را درک نموده اید.
  هرموقع که آمادگی داشتید می توانید به آگاهی زمان بیداری برگردید.

 5. #5
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: مدی تیشن

  تمرین یازدهم - پروانه:
  حالتریلکس بودن را برقرار کنید. ترتیبی اتخاذ کنید تا فضای موجود در ذهنتانمحو شود . به کمک چشم باطن , خودتان را در یک باغ سرسیزی احساس کنید. روزگرمی است . از گلها و بوته های زیادی که در اطراف شما وجود دارند , لذت میبرید. در لحظاتی که به اطراف می نگرید , حرکاتی که در روی یک بوته ایپدیدار گردیده توجه شما را به خود جلب می کند. شما نزدیکتر می روید تابهتر جریان را بررسی کنید . حالا شما متوجه می شوید که این حرکات متعلق بهپروانه ای است که از پیله خارج شده و خود را برای اولین پرواز آماده میکند. اکنون تمام علاقه و توجه شما , مسحور جریانی شده که مربوط به خروجپروانه از پیله است. شما اولین احظات شکننده حیات را با این پروانه بهصورت مشترک احساس کرده اید. پروانه مشغول باز کردن و گستردن بال های ظریفوزیبایی خویش است تا در مقابل خوا و حرکت خورشید آنها را خشک کند. دقیقاتوجه کنید ,پروانه می خواهد برای اولین پرواز آماده شود . او آماده شدهاست. او به کمک بال های نحیف خود به پرواز در می آید و پس از اوج گرفتن درفضا , در میان هوای گرم از جلوی دیدگان شما ناپدید می گردد , پروانه رفتهاست , ولی هنوز شما شاد و خوشحال هستید. زیرا شاهد اولین لحظات حیات یکموجود زنده و زیبا بوده اید.

 6. #6
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: مدی تیشن

  تمرین دوازدهم - راه روبرو:
  خودتانرا کاملا ریلکس کنید. بگذارید تا تصویر فضای موجود از ذهنتان خارج شود. درذهن برای خود مجسم کنید که حالا بر روی یک مرغزار سبز و خرم قرار دارید.فضای بسیار گسترده و نامحدودی در برابر شما قرار دارد. در آن انتهای دور ,در برابر شما زنجیره ای از کوه های بلند قرار گرفته اند . شما به طرف اینکوهها حرکت می کنید. در دور دست نقطه های متحرکی مشاهده می شوند که به طرفکوه حرکت می کنند. شما به پشت سرتان هم نگاه می کنید. عده زیادی را در حالحرکت می بینید. در شرایطی که احساس می کنید که تنها نیستید و در این صحرایبزرگ , عده ای نیز در کنار شما هستند آهنگ حرکت خود را تندتر می کنید.هوا خیلی گرم است . شما به طرف جلو گام بر می دارید. شما مدت زیادی است کهبه سمت جلو حرکت می کنید... شما خودتان را در یک سرازیری تند احساسمیکنید. زمین زیر پای شما پر از سنگ و صخره های پراکنده در مسیرتانافزوده می گردد. شما دقت می کنید تا در یمان شنگها جای پای صافی پیداکنید, تا به راحتی بر آن گام بگذارید. شما از اینکه توانسته اید این مسافتطولانی را طی کنید , در خوداحساس افتخار می کنید. یواش یواش مسیر راه بهطرف بالا متمایل می شود. شما از این سربالایی به سوی بالا حرکت می کنید.بلاخره از آن بالاها , در زیر پایتان بار دیگر صحرای وسیع و پهناور رامشاهده میکنید. شما نقطه های متحرکی را مشاهده می کنید که در پشت سر شما حرکت می کنند. برخی از آنها به تنهایی و بیشتر آنان به صورت گروهی حرکت میکنند. شما آرزو می کنید که تمام آنها به سلامت به مقصد برسند. همه آنها درهمین مسیر حرکت می کنند و مایلند به هدف برسند. شما باز دیگر به سفر خودادامه می دهید . می خواهید تا موقعی که قدرت و توان دارید به حرکت ادامهدهید. شما به دقت به راه رفتن خود ادامه می دهید , زیرا در زیر پای شماانبوهی از سنگها و صخره های تیز قرار دارند . حالا شما تقریبا به بالایکوه صعود کرده اید. هوا رقیق شده و شما احساس خستگی می کنید . لحظه ای صبرمی کنید و نگاهی به بالا می اندازید . در بالای ابرهای دور از دسترس شماقله ای مرتفع قرار دارد . کمی دجار تردید و دودلی می شوید. در این موقع درروبروی شما , یک صخره صاف و پهن پدیدار می گردد مانند یک تخت بنظر می آید.شما به طرف کوه می روید و برای دقایقی بر روی آن استراحت می کنید ... درنگاه به پایین , متوجه می شوید که عده زیادی از افراد دیگر هم در حالاستراحت هستند . در محل استراحت شما آقار زیادی وجود دارد که نشان می دهدافراد دیگری هم در این نقطه استراحت کرده اند. در اینجا جاده به سه راهفرعی تقسیم می گردد. این جاده ها در اثر حرکت رهروان قبلی که با حرکت خودکمی از سنگها را به کنار زده اند ایجاد شده اند. در یکی از جاده ها که کمیخاک آلوده است , خطوطی بر زمین کشیده شده که نشان می دهد چیزی یا کسی ازاین مسیرعبور کرده است . در یکی از راهها در فاصله نزدیک بهم چوبهایی رادر زمین فرو کرده اند تا مسیر بهتر معلوم باشد. شما با تردید به اطرافنگاه می کنید. نمی دانید کدامیک از این راهها را انتخاب کنید. شما بر رویصخره ای می نشینید و مشغول تفکر می شوید . در این لحظات تردید و تامل ,بتدریج مه از بالای کوه به پایین می آید و همه چیز را در خود محو و ناپیدامی کند.
  هر موقع که آماده بودید می توانید به حالت هوشیاری بیداری برگردید.
  مدیتیشن های دیگر در بنیان و طبیعت خود کاملا با هم متفاوتند . اینها بر اساستعالیمی بنا شده اند که در کتاب باستانی بودایی ویزودیگما به آنها اشارهشده است. پیشنهاد شده که شما یک دوره زمانی بر روی هر یک از آنها تمرین وممارست کنید . پس از آن به دیگری بپردازید. یک هفته بهمین صورت تصمیمبگیرید و برنامه ریزی کنید.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ربات تیر انداز ساخت ایران
  توسط HRG در انجمن رباتیک
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۴ شهریور ۸۹, ۱۹:۵۹
 2. بزرگترین تک تیرانداز تاریخ
  توسط hamid192 در انجمن تاریخ جهان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۰ خرداد ۸۷, ۱۱:۵۶
 3. نوکیا N78 تیر ماه در ایران
  توسط ارسطو در انجمن Nokia
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۷, ۲۱:۰۷
 4. رمزنگاری پارتیشنها
  توسط HAMIDREZA در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۸ اسفند ۸۶, ۱۴:۲۵
 5. زرتشتیان ایران
  توسط HAMIDREZA در انجمن تاریخ ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۴ بهمن ۸۶, ۱۹:۳۶

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •