جسمکوچکی را بردارید , چیزهای ساده مانند یک مداد یا یک انگشتری , وآن را درکف اتاق قرار دهید . چند قدمی از آن فاصله بگیرید و در فاصله حدود یک متریبا آن خیره شوید . در حدود پنج دقیقه در شرایطی که با نظم جدیدی تنفس میکنید , نفس های عمیق و آهسته , دقیقا آن را مشاهده کنید. هوای اتاق لازماست که قبلا کمی گرم و به خوبی تهویه شده باشد. نور ضعیف به موفقیت برنامهکمک می کند. همانطور که آهسته و عمیق نفس می کشید , به جسم مورد بحث خیرهشوید. مختصات آن را از جمله شکل , جنس , رنگ و ... با دقت بیشتری موردمطالعه قرار دهید. آگاهی و توجه خودتان را نسبت به حجمی از هوا که این جسماشغال کرده گسترش دهید. مانند اشعه ایکس به داخا آن نفوذ کنید و قسمت هایمختلف آن را هرچه دقیق تر درک کنید . وزت ئ غلظت آن را احساس کنید. بر رویویژگی های آن تمرکز نکنید , بلکه همینطور آرام و راحت نظاره گر آن باشید.اگر متوجه شدید به طور ناخودآگاه با تنگ کردن چشم و چین دادن به ابرومشغول کار هستید , بدانید در حال تمرکز هستید و تمرکز با اضطراب و تنشهمراه است و این حالت برای پیدایش پدیده های حی مناسب نیستند.
پس ازاینکه تمام نگات این جسم را به خاطر سپردید به آرامی چشمانتان را بر همبگذارید و سعی کنید آنچه را که قبلا به چشمان باز رویت کرده اید , باچشمان بسته مجسم و روئیت کنید. این کار را آنچنان با دقت و ظرافت انجامدهید که گویی با چشمان باز نظاره گر جسم هستید.
برای افراد مختلف اسنتجسم ممکن است راحت یا بسیار سخت باشد. اگر در روئیت جسم با چشمان بستهاشکالی داشتید , دوباره چشمانتان را باز کنید تا درک آن برای شما راحت ترباشد. برای باز نگری جسم نیم دقیقه کافی می باشد.
صبور و پرکار باشید.نتیجه کار برای کسانی که طی چند لحظه به موفقیت می رسند یا کسانی پس ازمدتها این کار را باد می گیرند مساوی و مشابه است. پس از آنکه در تجسم جسمموفق شدید , جسم را از زمین بردارید و در کف دستتان قرار دهید و با کف دستدیگر روی آن را بپوشانید . مشخصات آن را در این شرایط احساس کنید. نسبت بهسختی یا نرمی آن آگاهی پیدا کنید. درجه حرارت آن را احساس کنید بهارتعاشاتی که از آن خارج می شود دقیق شوید.
آنچا را که حس کرده اید ,به زبان ساده و کنایه ترجمه و بیان کنید. آیا این شیء نوعی روشنایی یاتاریکی را بیان می کند ؟ آیا به شادی یا غم و اندوه مربوط می گردد ؟ آن رادوستانه یا خصمانه می انگارید؟ نشانه ای از قدرت یا ضعف است؟ در ادامه ایننازک خیالی را تصور کنید اگر این جسم زبان داشت احتمالا چه مطالبی را بیانمی داشت؟ اگر این جسم ناگهان به حیوانی تبدیل میشد , احتمالا به چه جانوریمبدل میگردید؟ حیوان نر یا ماده؟
برای برخی از انسانها خارج از رنگ وبو , سختی یا نرمی , دریافت و احساس بعضی از احساس های غیر معمول بسیارمشکل است , در حالی که گروهی دیگر از انسانها , انبوه مفاهیم و ادراکاتسمبولیک و استعاری بسهولت درک و لمس میکنند.
اگر برای شما کسب اطلاعاتو ادراکات بیشتر و زیادتر مقدور نیست , نگران نباشید . تمرین کنید و بازتمرین کنید . هر باز به درک و ویژگی های بیشتری نایل می شوید.
پس ازانجام این تمرین , برای چند لحظه چشمانتان را ببندید , چند دم و بازدمعمیق انجام دهید. چشمانتان را باز کنید و با آرامی از جا بر خیزید.نوشته زاک مارتین