تمرکز و ادراکات فراحسی
هدفاز تمرکز در معنای عادی و معمولی حالتی است که توجه فرد بر روی شخص یاموضوع خاصی متمرکز می شود تا یک قابلیت و پدیده خاصی ظاره شود. در لحظاتیکه شما مایلید یکی از فرآیندهای فراحسی را ایجاد کنید , باید از این کاراحتراز کنید. به عکس در این مواقع شما باید به یک وانهادگی و بیتفاوتی رویآورید. تمرکز نوعی کوشش و فعالیت است و هر نوع فعالیتی با درجاتی از فشارو اضطراب همگام است. در شرایط وجود فشار روحی نمی توان به دریافتهایفراحسی دسترسی پیدا کرد. یک امتحان ساده انجام دهید : برای به یاد آوردنشماره تلفن یکی از دوستان قدیمی که احتمالا فراموش شده تمرکز کنید و اینتمرکز شدید را مدتی ادامه دهید. تمرکز بیشتر نوعی فشار عضلانی را به بارمی آورد .عضلانی به این خاطر که هر تمرکزی مثلا با انقباض عضلات تنگ شدهچشم و عضلاتی که بر پیشانی چین می اندازند همراه است. در موارد شدیدتر حتیمی تواند با انقباض مشت و فشار دندانها بر یکدیگر همراه باشد. بسیاری ازافراد در موقع تمرکز تمام این فشار های جسمانی را انجام می دهند . واضحاست که این فشار با آنچه که برای تفکری شفاف و روحانی لازم است , شدیداتضاد دارد. با این وضع نمی توان به روشن بینی رسید.

قدرت حدس زدن
براثر شرطی شدنهایی که در دوران کودکی و نوجوانی بروجود انسانها تحمیل میگردد , قدرت و قابلیت حدس زدن آزاد و بدون توجه به احتمالات و عادات ,ضعیفتر و ضعیفتر شده و پیش بینی و پیشگویی بخوبی صورت نمی گیرد. با آنکهمسیرها و کانال های عصبی بسیار متفاوتی در مغز وجود دارند , ولی در تفکر وارایه عکس العملها , انسانها معمولا بیشتر از مدارهایی استفاده می کنند کهبیشتر از آنها استفاده شده است . برای مثال , در جنگل وصحرا هم انسانترجیح می دهد در مسیرهایی حرکت کند که عده زیادی قبلا با گام نهادن برآنها راهی یا کوره راهی ایجاد کرده اند. انسان برای هر کاری از تعقل منطقیو ارزشیابی استفاده نمی کند.
برای آنکه انسان به قابلیت های روخی طبیعیبازگردد , باید تمام انعکاس های شرطی ساخته شده و اصول عقلی قراردادی ومصلحتی را به کناری بگذارد . قدرت ها و قابلیت های روحی تنها در شرایطی بهانسان روی می آورند که تمام تعقل ها و مصلحت اندیشی های گذشته از وجودآدمی رخت بربندند. بنابراین انسان باید به همان فضای معصوم و ساده وکودکانه برگردد که تفکر و اندیشه بر اثر فشارها و قالبهای فکری از طیران وآزاد اندیشی باز نایستاده بود. شما باید بدون ترس و تردید بار دیگر حدسزدن و پیشگویی کردن حوادث و وقایع را شروع کنید و ادامه دهید. با اینتمرین ها بار دیگر شما به استعدادهای طبیعی و خداداد خویش امکان قدرتنمایی و بالندگی می دهید. به جای قانون مندی های ساختگی , شما بر اساسطبیعت و غریزه خویش اقدام می کنید.
برای حدس زدن هرچه بیشتر و آزاد و طبیعی اقدام کنید.
برایافراد تازه کار , حدس زدن در این زمینه که اولین فردی که بعد از این بهآنها تلفن می کند چه کسی است شروع خوب و راحتی است . اگر از روی حساب واحتمالات و بر اساس اینکه چه کسانی بیشتر به شما تلفن می زنند به این کاراقدام کنید , از راه درست منحرف شده اید.
شما با توجه به احساس خوداقدام کنید و نام فردی را که خیال می کنید به شما تلفن می کند بر روی ورقهای از کاغذ بنویسید . بهشما توصیه میکنم یک دفتر انتخاب کنید و در آن تمامپیشگویی ها و ادراکات خود را بنویسید. علاوه بر موضوع , تاریخ روز و ساعتآن را هم یادداشت کنید. با کمال صراحت و صداقت نتایج حاصله را بوضوحیادداشت کنید. برای مثال برخی از یادداشتهای شما باید به این صورت باشند:
پنجشنبه 18 مرداد ماه:اولین نفری که به من تلفن می کند, پرویز خواهد بود.
نتیجه این پیش بینی نادرست بود , حسین به من زنگ زد.
جمعه 19 مرداد ماه: در مسابقه امروز فوتبال , تیم الف برنده می شود.
نتیجه تیم الف با نتیجه یک بر صفر بر حریف خود پیروز شد.
شمامی توانید درباره هر موضوع یا هر فردی به حدس و گمان بپردازید : رنگ اولینماشینی که می بینید , نام اولین ترانه ای که رادیو پخش می کند , نام یاموضوع برنامه تلویزیونی و .... لا اقل در هر روز بیست بار به حدس و گمانروی آورید.
مساله بسیار مهم آن است که بر روی کاغذ با دقت و صداقت قبلامسائل پیشگویی شده را بنویسید و به صورت آرشیو نگهدارید. مهم نیست که درستیا غلط از آب درآمده باشند. هرگز پس از وقوع یک پدیده پیش خودان یا بهدیگری نگویید من این را قبلا می دانستم یا احساس کرده بودم. مطالبی را کهقبلا یادداشت نکرده این جزء تجربیان و دریافتهای روحی خود به حساب نیاورید.
اینبازی یا تمرین حدس زدن و پیشگویی کردن باعث می شود که شما بتدریج پیشرفتکنید و نیروهای درونی و ناحدرآگاه تان نیز از اینکه شما را جدی و مصمم مییابند , بیشتر دریچه یا دروازه اطلاعات و دانش های خویش را به رویتان بازخواهند کرد. با توجه به این حقیقت که این افکار و احساسها بتدریج بر رویزندگی روزانه شما اثر می گذارند , شما بیشتر و بیشتر به دنیایی جدید ومتفاوت گام می گذارید.
هرگز از اینکه اشتباه کنید نترسید. هیچکس شما رابه خاطر پیشگویی یا حدس نادرستی که زده این تنبیه نخواهد کرد. ترس ازاینکه اشتباه کنید جزئی از شرطی شدن نادرستی است که شما تصمیم دارید آن رااز بین ببرید. شما باید سعی کنید که حدس ها و گمانه های شما درست باشند ودر گذر زمان به نتایج بهتر و والاتری دسترسی پیدا کنید. مسلما روزی پیروزیو درست اقدام کردن , یک انگیزه و محرک قوی است که انسان را به ادامه یکطریقت تشویق می کند, ولی قبل از ارتکاب اشتباه و تصیح آن کسی مستقیما ویکدفعه به کمال و اوج حقایق دسترسی پیدا نمی کند. جملات شما هرچند درابتدا ممکن است به صورت سمبولیک و مبهم باشند ولی به دریج دقت و صراحتبیشتری پیدا می کنند. سمبلهایی مانند :نور , کبوتر ,سکه , طلا و ... معانیخاصی را دارا هستند که برای همه انسانها در حد یک فرهنگ جهانی سیمایی آشناداردند.
پیشگویان حرفه ای در شرایطی که دسترسی به حقایق و واقعیاتندارند , با توسل یه یرخی از کلی گویی ها و بیان مطالب خوشایند , مراجعانبه خود را قانع و خوشنود می سازند. پیشگویان به ویژه کولیان با توجه به سنو حالت روحی فردی که برای پیشگویی به آنان مراجه کرده است , و نیز با کمکشگردهای خود با موفقیت کامل روبرو می شوند. ولی از آنجا که شما قصد اینکارها را ندارید و مایلید پیش خودتان به تمرین و تحقیق بپردازید , هرگز بهابهام متوسل نشوید. شما باید با دقت و صراحت در تمام زمینه ها به حدس وگمان متوسل شوید. اگر شما از طریق صراحت و حقیقت دور شوید و بیشتر در فکرجلب رضایت اطرافیان و کسب شهرت باشید, پیشرفت واقعی و باطنی شما کند خواهدشد. شما باید خود را در موقعیت یک روان خوان و پیشگوی صحنه قرار دهید کهدر حالی که انبوه تماشاگران منتظر راهنمایی شما هستند , به هیچ وجه راهخدعه آمیزی دسترسی ندارید و باید به باطن خود مراجعه کنید. شما باید باگردنی برافراشته و با نهایت اعتماد به نفس به حدس و گمان روی آورید .مطالب را دقیق و صریح بیان کنید . شما باید در این لحظات خود را بزرگترینو معتبر ترین پیشگو و فرد دارای قوای باطنی در جهان تصور کنید . تصور کنیدکه به عالم اسرار و خفیات دسترسی دارید . خیال کنید که می توانید به زمانهای آینده دسترسی پیدا کرده و از وقایعی که اتفاق خواهند افتاد آگاهی پیداکنید. تنها در این حال و هوا و این شرایط روحی است که شما می توانید بهکرامات و قدرت های روخی دسترسی پیدا کنید.
در بیان دریافت های خویش ترسو و محافظه کار نباشید. هرگز مانند بندبازهای ترسو یا فاقد اعتماد به نفس از تور های امنیت استفاده نکند.
ازانجا که بزرگترین پیشگویان و نوابغ پدیده های وحی هم در موارد متعددی باشکست مواجه میشوند و پیشگویی های آنان گهگاه غلط از آب در می آید ,بنابراین شما هم از شکست نترسید . پس از مدتی شما این تجربه گران بها وارزنده را پیدا می کنید که در چه شرایطی پیشگویی های شما درست و در چهحالاتی غلط از آب در می آیند. بنابراین باز عاطفی و حالت روحی خاصی را کهدر شرایط انجام کار درست و کار نادرست پیدا می کنید , تشخیص می دهید. اینمساله در تقویت قوای روحی شما شناخت یا احساس حالات درست از غلط مفید واقعمی شوند.


نوشته زاک مارتین