برایريلکس شدن کارها و روشهای گوناگونی وجود دارد و نوع ريلکس شدن نيز برایکارهای مختلف فرق ميکنيد. برای مثال اگر بخواهيد از هياهوی زندگی چنددقيقه ای دور باشيد يک نوع ريکس شدن است و اگر ميخواهيد کاری فرای مادیانجام دهيد نوع ريلکس شدن آن فرق ميکند.

- اگر ميخواهيد از هياهوی زندگی آسوده باشيد.
اين نوع ريلکس شدن باعث ميشود تا مغز شما استراحتی کند و بتوانيد راحتتر فکر کنيد و تصميم بگيريد.

-برای شروع ابتدا يک جای راحت پيدا کنيد. اين جای راحت ميتواند روی يکصندلی باشد (البته بايد بتوانيد روی آن لم دهيد) روی تخت روی زمين روی مبليا هرجايی ديگر که بتوانيد آرام و راحت دراز يا بنشينيد.
- طوری بشينيد يا لم دهيد که فشاری روی شما نباشد برای مثال سيخ نشينيد که کمر شما درد بگيرد يا اگر کاملا سست شديد بيفتيد.
-اگر موسيقی ملايمی داريد مثل موسيقی های کلاسيک آن را با صدايی کم پخشکنيد. صدا آنقدر کم نباشد که مجبور به شنيدن آن باشيد و آنقدر زياد نباشدکه ديگر صداهای محيط را نشنويد. از هدفن برای گوش دادن استفاده نکنيد.
- آرام چشمان خود را ببنديد.
-سعی کنيد به هيچ چيز فکر نکنيد. مثل مشکلات امروز٬ راه حل فلان مسئله٬ فقطبه راحتی خودتان فکر کنيد. فکر کنيد که چه آرامشی داريد.
- آرام آرامبدن خود را سست کنيد. يک احساس شيرين در پشت چشمان شما پديد می آيد.پلکهای شما بلعکس بدنتان سنگين ميشود. از اين حالت لذت ببريد.
- سعیکنيد همراه موسيقی به مناظر زيبا در طبيعت فکر کنيد. خاطرات شيرين خود رابه ياد بياوريد و خاطرات تلخ را فراموش کنيد. شايد لبخندی هم روی لبانتانپديد بيايد.
- از بخاط آوردن صحنه های هيجان آور پرهيز کنيد. مثل ورزش کردن٬ مسابقه دادن٬ يا ...
-همراه با اين تمرکز ۲ نفس تقريبا عميق بکشيد بدن گونه که از بينی نفس راکشيده و آرام و به تدريج از دهان خارج کنيد سپس يک نفس عميق که تمامی ريههای شما پر از هوا شود بکشيد آنقدر بکشيد که احساس سرفه به شما دست دهيد(احساس سرفه ولی اگر خواستيد سرفه کنيد نفس را بيرون دهيد هرگز نگذاريدسرفه يا عطسه نماييد) و آنگاه به آرام نفس را بيرون دهيد اين توالی را سهدفعه انجام دهيد. بعد از سه بار انجام دادن ديگر نفس خيلی عميق نکشيد.نفسهای عميق خود را کوتاه تر کنيدو تا آرام نفس بکشيد.
- آرام آرام خواب شما را فرا ميگيرد. و ديگر هيچ بخاطر نمی آوريد.
- حدود ۱۰ الی ۱۵ دقيقه بعد از خواب بيدار ميشويد. احساس سرزنده بودن و شادابی خاصی داريد.
- اعضلات بدن خود را بکشيد تا خون به تمامی سلولهای شما برسد.

از اين ريلکس شدن لذت خواهيد برد. حالا به سر کار و مشغله های زندگی برويد.


اقتباس :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]