توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب

الف:خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرممیباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو بهسر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هرچه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد

ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند

ج: فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبردو این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره وقوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد واز کار خود حیران است

د: او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد

ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد

و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند

ز:زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگیبرای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر وزانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردانمیشود

ت: او فردی است خوش جهره وخوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسیرا برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساستنهایی عجیبی در خود دارد

ث:فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق وپر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد

ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد

خ:فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکندرزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها وباید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود

ر:او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بدگویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خودرا حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پولدنیا تهی است

س : او فردیمیباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب میکند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و بااطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه درچشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید

ش:او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است وهر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود رانگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است

ص : فردیاست حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باورمیکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد

ض: او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را درظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیاردقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتیتوبه می کند و فردی زرنگ است

ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند

ظ: او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیانپشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالیدارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستانتفریح کند

ع : او فردی باشد بلندمرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مالدنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنجبسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند

غ:زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود وبه گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقتدوست دارد

ف : او فردی استاتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیههر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولیدر اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد

ق:فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفقمیشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا رانداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند

ک:او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زباناو تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرفدیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد

ل:فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرورخاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خودمیباشد

م : خوش اخلاق و بامحبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرواز او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و درکارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقیمیباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند

ن:او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقاتبسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشدودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند

ی:او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمیمزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی استچهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد

سربلند باشيد و در پناه يگانه خالق كهكشانها