هيات مديره جديد خانه سينما انتخاب شد

ادامه مسير بدون تهيه کنندگان


بابک غفوري آذر

چهارشنبهشب و پس از يک جلسه طولاني چندين ساعته هيات مديره جديد خانه سينما انتخابشد؛ انتخاباتي که چهار عضو از هفت عضو هيات مديره را تغيير داد و سه عضوهيات مديره قديم در هيات مديره جديد ابقا شدند. در اين انتخابات همان طورکه از قبل پيش بيني مي شد، محمدمهدي عسگرپور نامزد کانون کارگردانانبيشترين راي را به دست آورد و با کسب 18 راي از هم اکنون راه بر انتخابشبه عنوان مديرعامل آينده مهم ترين نهاد صنفي حال حاضر فرهنگ و هنر کشورهموار شد. انتخابات خانه سينما که همچنان سايه سنگين اختلافات ميان طيفهاي مختلف تهيه کنندگي کشور را بر خود احساس مي کرد، نتيجه يي جز تثبيتروند موجود بر مديريت اين نهاد صنفي نداشت و بايد برآيند اين انتخابات راادامه روند قبلي دانست. در اين هيات مديره نماينده يي از هيچ طيف تهيهکنندگي سينماي ايران حضور ندارد و اين موضوع را بيش از هرچيز بايد مرتبطبا شرايط فعلي تهيه کنندگان دانست. هر چند با رايزني هاي صورت گرفته مرتضيشايسته و مهدي فخيم زاده در جلسه انتخابات حاضر شدند اما هيچ کدام نامزدنشدند تا توافقات اوليه به هم نخورد. هيات مديره جديد خانه سينما رامحمدمهدي عسگرپور (کانون کارگردانان)، مرتضي رزاق کريمي (انجمن تهيهکنندگان مستقل)، محمد سرير (کانون موسيقيدانان)، فرهاد توحيدي (کانونفيلمنامه نويسان)، محمدرضا سکوت (انجمن فيلمبرداران)، امين تارخ (انجمنبازيگران) و کامران ملکي (انجمن منتقدان) به ترتيب آرا تشکيل مي دهند کهدر اين هيات محمد سرير، محمدرضا سکوت و کامران ملکي از هيات مديره قبليباقي مانده اند با اين تفاوت که ملکي اين بار از انجمن منتقدان به هياتمديره راه يافته است. نکته قابل توجه اين است که در هيات مديره جديد هيچصنف جديدي متفاوت از دوره قبل در مديريت خانه سينما نماينده يي ندارد وباز هم کارگردانان، فيلمنامه نويسان، فيلمبرداران، بازيگران، موسيقيدانان،تهيه کنندگان مستند و منتقدان مديريت خانه سينما را در حضور 21 صنف ديگربرعهده خواهند داشت. اعضاي علي البدل هيات مديره جديد هم مسعود اطيابي(انجمن مديران توليد) و امير عابدي (انجمن عکاسان) هستند و بازرس خانهسينما را هم مانند دوره قبل و بدون تغيير ابراهيم مختاري از انجمنمستندسازان بر عهده خواهد داشت. محمدرضا صابري از انجمن سينماداران همبازرس علي البدل هيات مديره است.

هيات مديره جديد خانه سينما بنابراساسنامه به مدت دو سال فعاليت خواهد کرد. دوراني که اتفاقات مهمي چونانتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را در حوزه کلان مديريتي در پيش خواهدداشت و در حوزه مسائل صنفي چالش هاي نمايندگي صنف اهالي سينما در مقابلمديريت فرهنگي کشور در آخرين سال فعاليت دولت نهم و مديريت اختلافات درونگروهي سينماگران مهم ترين مسائل اين هيات مديره خواهد بود. به نظر مي رسدانتخاب اين هيات مديره رابطه مستقيمي در مواجهه با اين اتفاقات و مسائلداشته و بايد بپذيريم سينماگران با نوعي سياست «آرامش فعال»، ادامه يافتهاز دوران رضا ميرکريمي قصد دارند اين دوران را سپري کنند. نخستين برنامهمديريت جديد، برگزاري جشن خانه سينما است که علي معلم از اعضاي هيات مديرهقبلي دبيري آن را بر عهده دارد. اين در حالي است که موضوع نهايي کردناساسنامه جديد خانه سينما که در آن شوراي عالي تهيه کنندگان به عنوان نهادصنفي مورد پذيرش طيف تهيه کنندگان در نظر گرفته شده، چالش اصلي پيش رويهيات مديره جديد است.

به هر شکل خانه سينما با اين انتخابات بيش از هر چيز صداي «تداوم» را در مقابل «تغيير» به گوش رساند.