روانشناسان مي گويند اگر شما آواهايي خيلي مي شنويد كه شما را خطاب قرارمي دهند نگران نشويد زيرا امري شايع و طبيعي است. پژوهشگران دانشگاهمنچستر مي گويند بر خلاف اين باور قديمي شنيدن صداي خيالي در سر نشانه اي از بيماري رواني نيست
در واقع بسياري از كساني كه چنينآواهايي را مي شنوند در جستجوي درمان بر نمي ايند و مي گويند اين صداهاتاثير مثبتي در زندگيشون داشته واحساس آرامش يا الهام مي كنند

تفاوت هاي فردي

آيليشكپيل پژوهشگر روانشناسي در اين باره مي گويد :ما مي دانيم كه بسياري ازمردم آواهي خيالي مي شنوندولي هرگز درصدد مراجعه به متخصصان بهداشت روانيبر نمي آيند.
برخي از كساني كه چنين صداهايي را شنيده اند مي گويند كه انگاركسي شما را صدا كرده است
برخي از مردم همچنين مي گويند هنگامي چنين صداهايي را مي شنويد كه گويي افكاري از خارج وارد سرشان مي شود
پژوهشگراندانشگاه منچستر مي خواهند در اين باره تحقيق كنند كه چرا برخي از مردم باديدي مثبت به اين آواها مينگرنند و برخي ديگر وحشت زده شده و در جستجويكمك بر مي آيند

خانم كمپيل مي گويد: به نظر نمي رسد كه شنيدنچنين آواهايي به خودي خود مشكل ساز باشد آن چه مهم به نظر مي رسد چگونگيتلقي افراد از اين صداها است
وي مي گويد عواملي چون تجارب زندگي و اعتقادات ممكن است و در اين امر موثر است

مضمون آواها
اينروانشناس مي گويد كه اگر فردي در حال رويارويي با يك ضربه رواني باشد يا خودش را آسيب پذير يا در معرض پرخاشجويي ديگران بيابد ممكن است اينآواها را مخرب خصوصت آميز و غلبه گر بيابد در همين حال وي مي گويد كهكساني كه تجارب مثبت بيشتري در زنگي داشته اند و بينش بهتري نسبت به خودو ديگران داشته اند بيشتر از اين آواها استقبال مي كنند
تحقيقات پيشين نشان مي دهند اغلب كساني كه چنين آواهايي مي شنيدند كودكي دهشت باري داشته اند
دكتركمپبل هشدار مي دهد گاهي فرد تصور ميكند كه شنيدن اين صداها نشانهبيماري رواني است و از صحبت كردن در اين باره با ديگران خودداري ميكنند كه در اين صورت بيشتر نگران خواهند شد
پروفسور ماريوس روم مديرموسسه اي به نام نداي دروني مي گويد: به دليل سو تفاهم و وحشتي كه درجامعه و مفاهيم روانپزشكي درباره شنيدن آواهاي دروني وجود دارد مردمعموما از آن به عنوان نشانه اي از بيماري ياد ميكنند كه بايد از شر آنخلاص بشوند و به اين ترتيب محتوا و معناي تجربه اين آوا كمتر مورد بحثقرار گرفته مي شود وي مي گويد تحقيقات آن ها نشان مي دهد 70٪ كسانيكه اين صداها را شنيده اند گفته اند كه يك رخداد دهشت زا را در زندگيشان تجربه كرده اند كه زمينه ساز پديداري اين آواها شده اند به اين ترتيبوي معتقد است گفتمان درباره اين آواها و برجستگي پيامي كه براي فرد درخود نهفته است از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و مي تواند از

اضطراب و انزواي فرد بكاهد