ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: ماهواره ملى "اميد" با موفقيت در مدار قرار گرفت

پیام شما

پایتخت کشور ایران چه نام دارد ؟